Wat is een toelaatbaarheidsverklaring (tlv)?

Als een reguliere school concludeert dat een leerling beter op zijn plek is in het speciaal onderwijs, dan moet de school een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij het loket Passend Onderwijs van het samenwerkingsverband.

De aanvragende school onderbouwt waarom de leerling niet op de eigen school kan worden ingeschreven binnen de basisondersteuning en ook niet met extra ondersteuning.

Inhoudelijke voorbereiding dossier:

* De aanvraag is inhoudelijk voorbereid en voorzien van een advies door of namens de school.

* Bij de advisering van de aanvraag zijn een orthopedagoog of een psycholoog en tenminste een 2e deskundige conform artikel 34.8 van het Besluit Bekostiging WPO resp. artikel 15a van het Inrichtingsbesluit WVO betrokken geweest. De tweede deskundige is afhankelijk van de ondersteuningsvraag van de betreffende leerling en kan bijvoorbeeld een arts of psycholoog zijn.

* De aanvraag is voorzien van een handtekening van zowel de ouder(s) / verzorger(s) als een vertegenwoordiger van school (ondersteuningscoördinator).

 

Gevolgde route en fasering

Het loket Passend Onderwijs neemt een besluit over het afgeven van een tlv op basis van:

* de afspraken die in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband zijn vastgelegd;

* het samenwerkingsverband geen mogelijkheden ziet de leerling de noodzakelijke ondersteuning te geven op een andere school in het samenwerkingsverband;

* het samenwerkingsverband van mening is dat het (v)so (cluster 3 of 4) de best passende leeromgeving is voor de leerling;

 

Kennisgeving van de tlv

Een bericht over het besluit over de aanvraag voor de tlv wordt toegestuurd aan in ieder geval de aanvrager, de ouders c.q. de meerderjarige en handelingsbekwame leerling, de school waar de leerling wordt ingeschreven. Op het besluit wordt aangeven dat en waar bezwaar kan worden aangetekend tegen het besluit van het samenwerkingsverband.

Bij de inschrijving zorgt de (v)so school voor opname van de leerlinggegevens inclusief de tlv-gegevens in BRON. De tlv en het advies van de deskundigen wordt beheerd en gearchiveerd door het samenwerkingsverband voor een periode van 3 jaren.

Als het samenwerkingsverband geen tlv afgeeft, moet de school waar de leerling is aangemeld of geplaatst op zoek naar een andere passende plek voor de leerling. De zorgplicht blijft dan bij de aanmeldingsschool of de school waar de leerling al zit.