Ondersteuning

Binnen het Stella Maris College bieden we ondersteuning op maat voor elke leerling op weg naar hun plek in de maatschappij. Een compleet beeld van onze ondersteuning vindt u in het ondersteuningsplan en het schoolondersteuningsprofiel.

Ondersteuningsplan

Schoolondersteuningsprofiel

Dyslexiebeleidsplan

Veiligheidsplan

Ondersteuningsteam

Soms heeft een leerling extra ondersteuning nodig. Het kan hierbij gaan om leerproblemen en/of sociaal-emotionele problemen. De mentor brengt de hulpvraag in bij het ondersteuningsteam. Er wordt bekeken welke vorm van ondersteuning het meest passend is voor de leerling op dat moment. Dit gebeurt in afstemming met ouders en leerling.

De mentor is de eerste contactpersoon van leerling en ouders, maar u kunt altijd contact opnemen met de ondersteuningscoördinator:

Mevrouw E. Brauers                                                 e.brauers@stichtinglvo.nl 

Maatwerk

Op het Stella Maris College is een maatwerkvoorziening ingericht om leerlingen die om welke reden ook even niet in de reguliere klas kunnen werken te helpen. Het doel is altijd een terugkeer naar de reguliere klas. Samen met de leerling en zijn/haar ouders wordt een plan gemaakt met als doel dat de leerling vol zelfvertrouwen weer kan meedraaien in de eigen klas.

Anti-pestcoördinator

De anti-pestcoördinator is het aanspreekpunt in het kader van pesten en het coördineren van het beleid in het kader van het tegengaan van pesten op school. 

Mevrouw M. van den Broek                                       m.vandenbroek@stichtinglvo.nl

Ketenpartners

Er wordt intensief samengewerkt met verschillende ketenpartners om de juiste ondersteuning te kunnen bieden aan alle leerlingen.

Mevrouw K. El Morabit (leerplichtambtenaar)                     kamila.el.morabit@maastricht.nl

Mevrouw N. Platte (jeugdarts GGD)                                     n.platte@ggdzl.nl

Mevrouw E. Ronckers (schoolverpleegkundige)                   e.ronckers@ggdzl.nl

Mevrouw G. Poels (schoolmaatschappelijk werk)                gerry.poels@trajekt.nl

Zorg