Meer- en hoogbegaafdheid op het Stella Maris College

Voor meer- en hoogbegaafde leerlingen biedt het Stella Maris College de mogelijkheid om in overleg met hun leerlingbegeleider en na akkoord van de teamleider aanpassingen in het lesprogramma te maken, waardoor het onderwijs passender voor hen wordt. Versnelling van één of meer vakken is een optie, alsook een veelheid aan, soms wisselende, extra curriculaire activiteiten. Bij de begeleiding ligt de nadruk op het verwerven van zelfinzicht, naast, in voorkomend geval, het ontwikkelen van studievaardigheden of persoonlijke hindernissen. De leerlingbegeleider is het eerste aanspreekpunt voor leerling, ouder(s) en vakdocenten, inhoudelijk ondersteund door de twee coördinatoren meer- en hoogbegaafdheid. Als u prijs stelt op een gesprek met de coördinatoren meer- en hoogbegaafdheid, dan kunt u bij hen terecht op school, of met één van hen een afspraak maken. Wanneer er nog andere begeleiding nodig is, kunnen we ook de expertise van o.a. de schoolpsycholoog en de maatwerk of Special Needs voorziening aanspreken. 

De school hecht groot belang aan afstemming met de basisscholen in de omgeving en aan samenwerking met de ouder(s), die voor succesvol leren en ontwikkeling van alle mogelijkheden die een kind in zich heeft onmisbaar is.

Onze school is begaafdheidsprofielschool en daarmee lid van de vereniging BPS (begaafdheidsprofielscholen), die een landelijk netwerk biedt van scholen die expertise uitwisselen, samen trainingen organiseren en in het algemeen ijveren voor passend onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen. Op onze school krijgen daarom dan ook al onze docenten een basisscholing over meer- en hoogbegaafdheid.

Tijdens de informatieavond aan het begin van het schooljaar vertellen wij de ouders van meer- en hoogbegaafde leerlingen wat de verdere mogelijkheden voor hun kinderen zijn als onderdeel van het lesprogramma:

Denklessen onderbouw

Doel van deze lessen is het ontwikkelen van zelfreflectie, creatief denkvermogen, doorzettingsvermogen en samenwerking bij de leerlingen middels het aanbod van velerlei onderwerpen.

Denklessen bovenbouw

Hier zorgen we voor uitdagende lezingen die worden gegeven door gastsprekers, docenten met een passie of alumni. Deze lezingen met onder andere onderwerpen als, Astrofysica, Muziek en Hoogbegaafdheid, Onderwijs in China en Artificial Intelligence worden aangeboden en zijn ieder jaar wisselend. Al deze onderwerpen worden gekozen in relatie tot meer- en hoogbegaafdheid. Ook de creatieve kant proberen we verder te ontwikkelen door bijv. een bezoek aan de Tefaf of een ander excursie.

Verbreding

Het zich verder verdiepen in een bepaald, zelf gekozen onderwerp. Leerlingen werken zelfstandig en worden begeleid in hun proces door docenten. In dit kader worden ook lessen aangeboden in bijvoorbeeld vreemde talen en componeren. Dit varieert ieder jaar weer.

Versnelling

Indien een leerling behoefte heeft aan versneld door de leerstof gaan is dat bij een of meerdere vakken mogelijk. De leerling kan eerder eindexamen doen in vakken. Hiervoor is een protocol vastgesteld.

Buiten het lesprogramma:

  • Teenzcollege: Het onderwerp “Struikelsteentjes” is uitgangspunt voor 5 faculteiten van de Universiteit Maastricht. Iedere faculteit laat zijn licht schijnen over dit onderwerp middels een Engelstalig college gegeven door een hoogleraar. Vervolgens doen de leerlingen onderzoek met begeleiding van Studenttutoren op een probleem gestuurde manier (PGO).
  • Creatief Schrijven: Deze masterclass zet in op het leren schrijven van verhalen, blogs, artikelen en veel meer. Deze Masterclass wordt gegeven door onze eigen vakdocenten.
  • Leerling-conferentie georganiseerd door vereniging BPS. Leerlingen krijgen een dag lang college van hoogleraren over allerlei onderwerpen op universitair niveau.
  • Debatclub: Leerlingen organiseren zelf debatlessen, begeleiden debatlessen tijdens de masterclasses en denklessen en nemen deel aan wedstrijden.
  • Daarnaast proberen we ieder jaar deel te nemen aan nieuwe projecten of actuele activiteiten die zich in het lopende schooljaar aanbieden.

Daarnaast bieden wij voor meer- en hoogbegaafde leerlingen van de basisschool (groep 8) de masterclasses aan.

Masterclass voor de leerlingen van basisscholen

In samenwerking met de basisscholen in de regio organiseren wij voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen door het jaar heen op woensdagochtend verschillende masterclasses. Het programma varieert van klassieke talen tot robotica en van debatteren tot componeren.

 

Tijdens de informatieavond aan het begin van het jaar leggen we uit wat u wel en wat u niet van de school kunt verwachten, in de wetenschap dat het in de meeste gevallen gaat om individuele aanpassingen van het studieprogramma in het belang van uw kind.

Ter ondersteuning van het beleid voor meer- en hoogbegaafden en om ervaringen uit te wisselen zijn er klankbordgroepen voor leerlingen en ouders, die en aantal keer per jaar bijeenkomen. De groep ouders organiseert jaarlijks een lezing/ studiebijeenkomst over meer- en hoogbegaafdheid voor belangstellenden. 

 

Coördinatoren meer- en hoogbegaafdheid

Angelo Harings:          a.harings@stichtinglvo.nl

Bert van Doorn:          b.vandoorn@stichtinglvo.nl