Ondersteuningsteam

Soms is extra ondersteuning nodig. Het kan hierbij gaan om leerproblemen en/of sociaal- emotionele problemen. Voor leerlingen die meer deskundigheid behoeven dan de mentor kan bieden, schakelt de mentor hulp in door advies te vragen aan het ondersteuningsteam. In dit team zitten personen vanuit verschillende disciplines, die ieder hun eigen expertise hebben. In gezamenlijkheid wordt bekeken welke vorm van ondersteuning er het meest passend is voor de leerling op dat moment. Dit gebeurt in afstemming met ouders.

Voor meer info kunt u het ondersteuningsplan bekijken.

Mevrouw E. Brauers (ondersteuningscoördinator):  e.brauers@stichtinglvo.nl 

Rinske Hoogerhuis (GGD): rinske.hoogerhuis@ggdzl.nl

Tweewekelijks zal de leerplichtambtenaar preventieve verzuimgesprekken voeren. Het gezamenlijk doel is het voorkomen dat een leerling langdurig verzuimt of de school verlaat zonder startkwalificatie. Bij vragen kan er contact opgenomen worden met de ondersteuningscoördinatoren.