Veel gestelde vragen

Op deze pagina vind je de antwoorden op een aantal veelgestelde vragen over Stella Maris College. Heb je nog andere belangrijke vragen, kun je altijd een mailtje sturen naar: groep8@stellamariscollege.nl

 

Algemeen

Hoe ziet een lesdag eruit?

Op het Stella Maris College volg je een aantal vaklessen per dag. Afhankelijk van je rooster heb je op een dag 6,7 of 8 lessen. Nadat je je jas en spullen in je kluisje hebt gelegd, ga je naar het lokaal. De docent geeft je tijdens de les een instructie, waarna je zelfstandig aan het werk kan. Heb je meer hulp nodig, dan volg je de verlengde instructie. Aan het einde van de les krijg je huiswerk voor de volgende les. Hoe je dit moet aanpakken leer je van je mentor in de mentorles. Bij hem of haar kunnen jij en je ouders ook terecht met al jullie vragen. Twee keer per dag heb je samen met alle onderbouwleerlingen pauze. 

In welke brugklas word ik geplaatst?

 Op het Stella Maris College werken we met dakpanklassen. Dat betekent dat er twee niveaus bij elkaar in een groep zitten (basis/kader, kader/mavo, mavo/havo, havo/vwo, vwo/gymnasium). De docenten geven in eerste instantie les op het hoogste niveau om iedereen maximale kansen te bieden. Als blijkt dat er meer ondersteuning nodig is, dan zullen de vakdocenten in samenwerking met de mentor en eventueel het ondersteuningsteam kijken naar wat je nodig hebt om het jaar succesvol af te ronden.

Indien het aantal aanmeldingen het toelaat, kunnen we er ook voor kiezen om homogene groepen aan te bieden (één niveau). De toelatingscommissie kijkt zorgvuldig naar het advies van je basisschool, het onderwijskundig rapport en informatie uit een intake gesprek. Uiteraard zullen we je tijdig informeren over de klas waarin je geplaatst bent en hoe het schooljaar zal starten.

Is het spannend in de brugklas?

Leerlingen vinden het vaak spannend om nieuwe vrienden te maken. De introductieweek, gericht op kennis maken met de eigen klas en mentor, helpt hierbij.

Kunnen kinderen zelf aangeven bij wie ze in de klas willen zitten?

We vragen aan iedere leerling of er vrienden/vriendinnen zijn bij wie hij of zij geplaatst wil worden. We proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te houden.

Bestaat de mogelijkheid om tijdens het tweede of derde schooljaar een overstap te maken naar een hoger niveau?

We willen graag dat leerlingen na twee jaar op het juiste niveau verder kunnen. In incidentele gevallen doen we dat ook tussentijds als dat beter is voor de ontwikkeling van de leerling.

Hoe kan de school zien op welk niveau een leerling het beste tot zijn/haar recht komt?

We houden de vorderingen van de leerlingen goed bij en samen met ouders en leerling kijken we dan welk niveau het meest passend is. Gedurende het schooljaar worden voortgangsgesprekken gevoerd met leerlingen en ouders. Uiteraard wordt ook tussendoor contact opgenomen wanneer de mentor eerder met de ouders wil overleggen. Dit heeft uiteraard ook te maken met de wensen ten aanzien van de vervolgopleiding.

Kunnen ouders controleren waar hun kinderen zijn?

Ouders hebben inzicht in het lesrooster en inzage in het leerlingvolgsysteem.

Hoeveel leerlingen telt Stella Maris?

We hebben nu zo'n 1300 leerlingen en we verwachten dat dat aantal ook stabiliseert.

Welke niveaus zijn er binnen het VMBO?

Binnen het VMBO werken we met basis en kader niveau. Beide opleidingen zijn praktijk gericht. Met een basis diploma kun je doorstromen naar een niveau 2 opleiding MBO. Met een kader opleiding naar een MBO 3 of 4 niveau.

Vakken/lessen

Hoe lang zijn de lessen in de brugklas?

De lessen in de brugklassen duren 50 minuten. In een aantal gevallen, zoals bij extra activiteiten duren de lessen 30 minuten. Dit wordt uiteraard van tevoren bekend gemaakt.

Hebben de kinderen een laptop nodig voor op school of voor thuis?

Een laptop is niet verplicht maar wel handig. Via Studywise kunnen laptops met korting en garantie aangeschaft worden, maar dat is geen verplichting.

Wat is het eerstejaars lessenpakket?

Het lessenpakket verschilt per leerstroom. Alle leerlingen volgen de kernvakken. De brugklassen krijgen 11 -12 vakken plus 2 mentoruren. De vakken zijn afhankelijk van de gekozen onderwijsstroom. Per leerstroom (VMBO-MAVO-HAVO-VWO) wordt dat aangevuld met de vakken die hierbij aansluiten. 

Is er gedurende het schooljaar een standaard lesrooster of kan dit veranderen?

Wij hanteren een standaard lesrooster maar door verschillende oorzaken kan dat wel eens in de loop van het jaar veranderen.

Hoe lang duurt een lesuur?

De lessen duren 50 minuten en meestal stoppen de lessen na het zevende uur. We starten in de ochtend om 08.40 uur.

Hoeveel kinderen zitten er gemiddeld in een klas?

Er zitten tussen de 20 en maximaal 32 leerlingen in een klas.

 

Ondersteuning

Hoe is de extra ondersteuning voor mijn kind geregeld?

Net als alle andere middelbare scholen biedt onze school Passend Onderwijs.

We hebben alle informatie over onze basis- en extra ondersteuning op een rijtje gezet in een powerpoint. Deze is te vinden onder het kopje 'Ondersteuning'. Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de ondersteuningscoördinatoren. Dit zijn Marcia Weusten en Eva Brauers.

Wat doet Stella Maris met LWOO-leerlingen?

De afgelopen jaren heeft Stella Maris gewerkt met LWOO. Dit betekent leerweg ondersteunend onderwijs. Sinds schooljaar 2021-2022 is LWOO afgeschaft en wordt er gewerkt met Opting Out. Dit betekent dat er extra ondersteuning kan worden geboden aan basis- en kaderleerlingen. Er wordt gewerkt met kleine klassen en er kan op groep- of individueel niveau gekeken worden naar welke extra ondersteuning ingezet kan gaan worden.

Is er vanuit school studiebegeleiding beschikbaar (na school)?

De school biedt dat zelf niet aan maar er zijn wel mogelijkheden voor studiebegeleiding vanuit andere instituten die op school worden aangeboden. Overigens wordt in onze eigen lessen wel aandacht geschonken aan studievaardigheden.

Wordt er aandacht gegeven aan leren leren?

Zeker! Tijdens de mentorlessen is dit een belangrijk onderwerp. We hebben een programma dat elke mentor met de leerlingen doorloopt. Wanneer er extra ondersteuning nodig is, kan een leerling door een Maatwerkdocent worden begeleid. Daarnaast bieden we extra begeleiding aan leerlingen die moeite hebben met plannen & organiseren.

Is er begeleiding voor kinderen met dyslexie?

We hebben een dyslexiecoach in huis. We vinden het belangrijk dat leerlingen weten hoe om te gaan met dyslexie: in de brugklas worden voor deze leerlingen bijeenkomsten georganiseerd. Weten welke hulp beschikbaar is en hoe dit in te zetten is daarbij een belangrijk thema.

Hoe gaat Stella Maris om met pesten?

Binnen onze school accepteren we pesten niet. Dat wil niet zeggen dat het niet voorkomt. Bij pesten wordt meteen de mentor ingeschakeld, de mentor van de pester en van het slachtoffer. Onze anti pestcoördinator wordt ook eventueel ingeschakeld. Uiteraard betrekken we ouders bij deze interventies. Gedurende het schooljaar is er op verschillende manieren aandacht voor dit onderwerp. Ook de leerlingen (leerlingenraad) ondersteunen hierbij.

Is er begeleiding voor hoogbegaafde kinderen?

Stella Maris is een hoogbegaafdheidsprofielschool en wij bieden extra ondersteuning aan HB leerlingen. Onze HB coördinator kan daar uitgebreid informatie over geven.

Corona en onderwijs

Hoe gaat het Stella Maris College om met afstandsonderwijs?

Wij gaan ervan uit dat leerlingen geen volle dagen geconcentreerd achter een scherm kunnen leren. We bieden daarom in de ochtend 30-minuten lessen aan, waarin de docent de instructie geeft. In de middag zijn de leerlingen vrij om aan hun opdrachten te werken, waarbij vakdocenten beschikbaar zijn voor vragen. De leerlingen kunnen zelfstandig aan de slag aan de hand van studieplanners in onze digitale werkomgeving. Daarnaast heeft de mentor contact met elke leerling om de vorderingen en het welzijn te monitoren.

Www.Guyhouben.Com Stelllamarismeerssen Fullres 31