Basis- en extra ondersteuning

In de basisondersteuning krijgt iedere leerling begeleiding van zijn/haar mentor. Dit houdt in dat er zicht is op iedere leerling en volgens een gesprekkencyclus de ontwikkeling van de leerling gevolgd en in kaart wordt gebracht. De leerling heeft een startgesprek, 2 reflectiegesprekken en 2 oudergesprekken gedurende het schooljaar. Op deze manier houden we zicht op iedere leerling en wordt er gewerkt aan doelen op het vlak van welbevinden, gedrag, verzuim en cijfers.

Daarnaast is onze school gespecialiseerd op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid en zorgt een team ervoor dat deze leerlingen een passend aanbod hebben om de schoolloopbaan zo goed mogelijk te doorlopen.

De extra ondersteuning wordt ingezet als een leerling vast loopt in het onderwijsproces. Dit kan te maken hebben met gedrag, sociaal emotioneel of cognitief gebied. Er wordt dan gekeken welke ondersteuning passend is bij de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

In school zijn meerdere professionals aanwezig die de leerling kunnen ondersteunen. Dit kan via de maatwerkplaats waar leerlingen ondersteuning krijgen bij executieve functies, een time-out of het met extra ondersteuning terugkeren naar de klas als dit even moeilijk is. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor een gesprek met schoolmaatschappelijk werk, de anti-pestcoördinator of jongerenwerkers. De GGD is aanwezig op school om de gezondheid van onze leerlingen te monitoren en mee te denken bij geoorloofd verzuim.

Als er veel zorgen zijn, worden er knooppunten georganiseerd waarbij de leerplichtambtenaar, jeugdarts, gemeente en/of schoolmaatschappelijk werk aansluiten om mee te denken. Ouders/verzorgers zijn de spil in deze gesprekken om samen de ondersteuning rondom de leerling zo goed mogelijk af te stemmen. 

Voor specifieke vragen over de ondersteuning kunnen jullie terecht bij de ondersteuningscoördinator:

Mevr. E. Brauers     (e.brauers@stichtinglvo.nl)

Wanneer er specifieke vragen over meer- en hoogbegaafdheid zijn, kunt u contact opnemen met dhr. Harings (a.harings@stichtinglvo.nl).

Afbeelding1