Personeelsraad (PR) voor onderwijs (ondersteunend) personeel.

De personeelsraad is een feit. Per 1 juli 2018 is deze samengesteld en zitting hebben de volgende leden met de daarbij eventueel vermelde taken:
Woordvoerder: Wil van Sloun.
Verslaglegging: Erwin Kerstges.
Docenten: Lonneke Frijns, Esmeralda Merkus, Ellen van Leeuwen, Ed van Thoor, Theo Hoogers, Leon van Weert.
Onderwijs ondersteunend personeel: Ruud Engels, Paul Booten, Annie Penners.

Het primaire doel is, in de ruimste zin van het woord, de belangen van het personeel te behartigen naar alle relevante geledingen toe. Hierbij hoort dan ook enerzijds een luisterend oor naar collega’s  en anderzijds de kanalisering en advisering naar schoolleiding en MR, waarbij we streven naar een efficiënte en open communicatie.

De eerste taak, die hieronder valt, is de samenstelling van een Professioneel Statuut, waarin een 3tal primaire zaken moeten worden geregeld:
- de afstemming tussen de professionele ruimte van de autonome docent en het schoolbeleid,
- de vakinhoudelijke vakdidaktische en pedagogische zeggenschap van docenten,
- de professionele ontwikkeling van docenten.
Een raamwerk is in een werkdocument reeds vervat en zal het komende schooljaar moeten uitgroeien tot een neerslag van wat we als personeel willen, kunnen en doen in ons onderwijs op het Stella Maris College. Dit groeidocument zal in het schooljaar 2018-2019 als een rode draad door ons functioneren lopen, waarbij mogelijk een aantal plenaire of sectie-gerichte bijeenkomsten gewenst zijn.

Ook zaken die indirect met het onderwijs te maken hebben en betrekking hebben op het OOP, zullen ook met de nodige zorgvuldigheid in de personeelsraad aan de orde komen, uiteraard met in acht neming van de regelgeving, die hun CAO hanteert. De aandacht zal bij het OOP met name dan ook gevestigd zijn op alle zaken, die van invloed zijn op de kwaliteit van het onderwijs en het functioneren van alle personeelsleden.

Daarnaast zullen er natuurlijk uiteenlopende actiepunten opgepakt worden, die onder ieders aandacht gebracht zullen worden middels de gangbare kanalen zoals b.v. een nieuwsbrief.

De personeelsraad streeft ernaar om zeker eenmaal per maand bijeen te komen, waarbij de bijeenkomst een open karakter heeft en ieder belangstellend personeelslid  kan aanschuiven, met of zonder actie- of agendapunten. Data en tijdstippen zullen tijdig via mail worden aangekondigd.

 

Wordt vervolgd...

Namens de Personeelsraad Stella Maris,

Wil van Sloun