Hoog of meer begaafd

Het Stella Maris College is sinds 7 juni 2015 officieel Begaafdheidsprofielschool. De school onderschrijft de gedragscode  van de vereniging waarin centraal staat dat de school de ambitie heeft om recht te doen aan de ontwikkeling van haar hoogbegaafde leerlingen. Onthulling

De vereniging BegaafdheidsProfiel Scholen Nederland (BPS) heeft een ambitie ten aanzien van het onderwijs en begeleiding aan hoogbegaafde leerlingen in het funderend (po en vo) onderwijs en hanteert met het oog hierop de volgende gedragscode voor haar leden:

1. De school heeft visie en beleid ten aanzien van hoogbegaafdheid.
2. De school zorgt voor draagvlak en borging van het beleid.
3. De school heeft haar hoogbegaafde leerlingen in beeld en biedt waar nodig maatwerk.
4. De school onderhoudt een dialoog met ouders en leerlingen.
5. De school zorgt voor flexibiliteit in voorzieningen, tijd en ruimte.
6. De school beschikt over adequate expertise op het gebied van hoogbegaafdheid.
7. De school deelt kennis, expertise en/of onderwijsprogramma’s met haar (regionale) omgeving.
8. De school draagt bij aan de activiteiten van de vereniging BPS.


Het Stella Maris College biedt hoogbegaafde leerlingen onderwijsaanpassingen in de vorm van denklessen, verbreding en versnelling en extra activiteiten. Daarnaast streeft school ernaar om iedere hoogbegaafde leerling tutorbegeleiding te geven.  


begaafdheidsscholen.jpg

 

Verbreding:

Verbreding bestaat uit een aantal activiteiten waarbij de leerlingen zich zelfstandig verdiepen in een zelfgekozen  onderwerp, begeleid door een docent van het Stella Maris College met de juiste kennis. Meer informatie

 

Denklessen:

In de onderbouw worden meer- en hoogbegaafde leerlingen ‘denklessen’ aangeboden. De denklessen helpen de leerlingen om te gaan met hun bijzondere intelligentie. Het gaat om jaarlijks 16 lessen, waarin verschillende onderwerpen behandeld worden. In deze lessen staat zelfreflectie, creatief denkvermogen, doorzettingsvermogen en leren samenwerken centraal. De onderwerpen worden top-down aangeboden.

Voor bovenbouwleerlingen worden denklessen aangeboden in de vorm van lezingen. Jaarlijks worden referaten gehouden door een extern expert, een oud leerling en een docent. Er zal ook een keer per jaar een excursie georganiseerd worden waar leerlingen aan deel kunnen nemen. Meer informatie

Publicatie: over denklessen wordt veel gepubliceerd. Als eerste voorbeeld een artikel in Talent : pagina 1, pagina 2 en pagina 3


Start schoolloopbaan:

Aan het begin van hun schoolperiode worden alle nieuwe brugklasleerlingen getest op hun capaciteiten en hun motivatie voor extra onderwerpen.

De IST test (Intelligenz-Struktur-Test) is een intelligentietest van Duitse oorsprong die voor gebruik in Nederland is aangepast. In de vorige jaren hebben wij deze test ook afgenomen en wij hebben hiermee goede ervaringen. De uitkomsten geven veelal een goede inschatting van de te verwachten schoolcarrière van uw kind. De test meet de capaciteiten van uw kind. De test bevat talige, rekenkundige en figuratieve onderdelen.

De FES test (Fragenbogen zur Erfassung des Erkentnisstrebens) is ook een van oorsprong Duitse test die de bereidheid vaststelt tot het leveren van (cognitieve) inspanningen om al dan niet op een zelfstandige wijze kennis te vergaren.

De testen worden door het Centrum voor BegaafdheidsOonderzoek Nijmegen (CBO) beoordeeld en u kunt de uitkomsten uitvoerig met de leerlingbegeleider van uw kind bespreken tijdens oudergesprekken.

Wij gebruiken de uitkomsten van beide testen om uw kind zo goed mogelijk te begeleiden gedurende zijn/haar schoolperiode.