Hoog of meer begaafd

Het Stella Maris College is sinds 7 juni 2015 officieel Begaafdheidsprofielschool. De school onderschrijft de gedragscode  van de vereniging waarin centraal staat dat de school de ambitie heeft om recht te doen aan de ontwikkeling van haar hoogbegaafde leerlingen. Onthulling

GEDRAGSCODE vereniging Begaafdheidsprofielscholen De school heeft een ambitie ten aanzien van HB.
De school heeft haar HB-leerlingen in beeld en biedt maatwerk.
De school betrekt ouders en leerlingen actief en onderhoudt een dialoog met ouders en leerlingen. 
De school zorgt voor voldoende flexibiliteit in voorzieningen, tijd en ruimte.
De school beschikt over adequate en voldoende expertise op het terrein van HB.
De school onderhoudt een relatie met haar (regionale) omgeving. 
De school is actief lid van de vereniging BPS.

Het Stella Maris College biedt hoogbegaafde leerlingen onderwijsaanpassingen in de vorm van denklessen, verbreding en versnelling en extra activiteiten. Daarnaast streeft school ernaar om iedere hoogbegaafde leerling tutorbegeleiding te geven.  


begaafdheidsscholen.jpg

 

De persoonlijke tutor:

In het reguliere onderwijs heeft een leerling een tutor. In het Gepersonaliseerd Leren heeft een leerling een coach die ook tutor is, om deze reden refereren we daar vanaf nu naar als tutor/coach.

Als vastgesteld is dat uw kind hoogbegaafd is, of uw kind heeft duidelijke kenmerken van hoogbegaafdheid, dan krijgt uw kind een persoonlijke tutor. In de begeleiding besteedt de tutor/coach aandacht aan eventuele onderwijsaanpassingen van uw kind. Daarnaast wordt er tijd besteed aan de motivatie om te presteren. Indien nodig zal ook het gebruik van werk- en leerstrategieën worden aangeleerd. De tutor/coach is het vaste aanspreekpunt in het netwerk van mensen om uw kind heen. In het regulier onderwijs spreken uw kind en tutor eens in de drie a vier weken af om te praten over de zaken die uw kind bezig houden. In GPL heeft uw kind wekelijks een gesprekje van 15 minuten met zijn of haar coach.
Tenslotte werkt het Stella Maris College samen met externe begeleiders zoals het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek, psychologen en begeleidingsbureaus.
We streven ernaar uw meer- of hoogbegaafd kind een passend programma aan te bieden dat motiverend en uitdagend is. 
Meer informatie

 

Verbreding:

Verbreding bestaat uit een aantal activiteiten waarbij de leerlingen zich zelfstandig verdiepen in een zelfgekozen  onderwerp, begeleid door een docent van het Stella Maris College met de juiste kennis. Meer informatie

 

Denklessen:

In de onderbouw worden meer- en hoogbegaafde leerlingen ‘denklessen’ aangeboden. De denklessen helpt de leerlingen om te gaan met hun bijzondere intelligentie. Het gaat om jaarlijks 16 lessen, waarin verschillende onderwerpen behandeld wordt. In deze lessen staat zelfreflectie, creatief denkvermogen, doorzettingsvermogen en leren samenwerken centraal. De onderwerpen worden top-down aangeboden.

Voor bovenbouwleerlingen worden denklessen aangeboden in de vorm van lezingen. Jaarlijks worden refaraten gehouden door een extern expert, een oud leerling en een docent. Er zal ook een keer per jaar een excursie georganiseerd worden waar leerlingen aan deel kunnen nemen. Meer informatie

Publicatie: over denklessen wordt veel gepubliceerd. Als eerste voorbeeld een artikel in Talent : pagina 1, pagina 2 en pagina 3


Start schoolloopbaan:

Aan het begin van hun schoolperiode worden alle nieuwe brugklasleerlingen getest op hun capaciteiten en hun motivatie voor extra onderwerpen.

De IST test (Intelligenz-Struktur-Test) is een intelligentietest van Duitse oorsprong die voor gebruik in Nederland is aangepast. In de vorige jaren hebben wij deze test ook afgenomen en wij hebben hiermee goede ervaringen. De uitkomsten geven veelal een goede inschatting van de te verwachten schoolcarrière van uw kind. De test meet de capaciteiten van uw kind. De test bevat talige, rekenkundige en figuratieve onderdelen.

De FES test (Fragenbogen zur Erfassung des Erkentnisstrebens) is ook een van oorsprong Duitse test die de bereidheid vaststelt tot het leveren van (cognitieve) inspanningen om al dan niet op een zelfstandige wijze kennis te vergaren.

De testen worden door het CBO beoordeeld en u kunt de uitkomsten uitvoerig met de coach van uw kind bespreken tijdens LBO gesprekken.

Wij gebruiken de uitkomsten van beide testen om uw kind zo goed mogelijk te begeleiden gedurende zijn/haar schoolperiode.