9 Kosten

De school conformeert zich aan de ‘Gedragscode Schoolkosten Voortgezet Onderwijs’, die onder meer is opgesteld door vertegenwoordigers van ouderorganisaties. De Gedragscode Schoolkosten is te downloaden op www.vo-raad.nl  

9.1 Leermiddelen

Door de overheid bekostigde en niet door de overheid bekostigde lesmaterialen.
Schoolboeken worden door de school aan de leerlingen ter beschikking gesteld zonder dat daarvoor een vergoeding wordt gevraagd. De schoolboeken blijven echter te allen tijde eigendom van de school.
De school heeft een intern boekenfonds waaruit de boekenpakketten voor de leerlingen worden geleverd. De leerling hoeft zelf geen boeken te bestellen. De leerling kan aan het einde van de zomervakantie het boekenpakket op school komen ophalen. De leerling krijgt hiervoor een persoonlijke oproep maar voor de meest actuele informatie is het ook verstandig om de website van de school  I  www.stellamariscollege.nl in de gaten te houden.
Aan het eind van het schooljaar moeten alle leerboeken, projectboeken, antwoord-boeken, tabellenboeken e.d. weer bij de school worden ingeleverd.
De werkboeken zijn bedoeld voor eenmalig gebruik. Ze mogen beschreven worden en hoeven aan het einde van het schooljaar niet te worden ingeleverd.

De leerling dient de aanwijzingen van de school omtrent het gebruik van de leermiddelen op te volgen. Verder dient de leerling zorgvuldig met de boeken om te gaan o.a. door de boeken deugdelijk te kaften.
Indien de leerling schade toebrengt aan een of meerdere leermiddelen, dan wel verliest, zal de school de ontstane schade verhalen op de ouders van de leerling.

Voor sommige lesmaterialen, zoals een atlas of woordenboek, ontvangt de school geen financiële bijdrage van de overheid. De school is om die reden niet verplicht dergelijke leermiddelen beschikbaar te stellen. In het overzicht hieronder ziet u welke leermiddelen het bijvoorbeeld betreft.

Door de overheid bekostigde lesmaterialen

Niet door de overheid bekostigde lesmaterialen

 

 • leerboeken, werkboeken, projectboeken en tabellenboeken, examentrainingen en examenbundels, eigen leermateriaal van de school, bijbehorende cd's en/of dvd's die een leerling in dat leerjaar nodig heeft;
 • licentiekosten van digitaal leermateriaal; 
 • lesmateriaal van extra (keuze)vakken;lesmateriaal voor leerlingen met een leesbeperking, zoals visueel gehandicapten en leerlingen met dyslexie.

 • atlassen;
 • woordenboeken;
 • rekenmachines;
 • agenda's;
 • schrift en multomap
 • sportkleding;
 • pennen en dergelijke:
 • overall/labjas
 • veiligheidsschoenen;
 • gereedschap;
 • excursies, introductiekamp, werkweken,
  buitenlandse reizen

 De linker kolom van de tabel bevat voorbeelden van leermiddelen die de school in elk geval beschikbaar moet stellen, omdat ze daarvoor een vergoeding van de overheid ontvangt. De rechterkolom bevat voorbeelden van zaken die ouders zelf op aanwijzing van de school aanschaffen. Sommige leermiddelen worden door de school centraal ingekocht en aan ouders tegen een vergoeding aangeboden (zie bijlage: 10.12.1.a Specificatie vrijwillige ouderbijdrage leerlingen regulier onderwijs 2017-2018). Ouders hoeven daar echter geen gebruik van te maken: het staat hen vrij om zelf te bepalen waar zij deze lesmaterialen willen kopen.Uw school informeert u aan het begin van het schooljaar welke leermiddelen u voor uw kind dient aan te schaffen.
Hierbij wordt ook vermeld of u deze zaken zelf dient aan te schaffen, via de school kunt bestellen of dat de school een vrijwillige bijdrage vraagt voor het gebruik ervan.

Coördinatoren Boekverstrekking:
Locatie Meerssen:
de heer M. Coolen  I  boekenfondsmeerssen@lvo-heuvelland.nl

Locatie Valkenburg:
de heer F. Bemelmans  I  f.bemelmans@lvo-heuvelland.nl
de heer D. Krewinkel   I  d.krewinkel@lvo-heuvelland.nl

9.2 Vrijwillige ouderbijdrage

De school kan ouders vragen om mee te betalen aan bepaalde voorzieningen en activiteiten die aanvullend zijn op het normale lesprogramma. Doorgaans wordt dit de “vrijwillige ouderbijdrage” genoemd. Deze ouderbijdrage is vrijwillig, u kunt er als ouder voor kiezen of u de bijdrage wel of niet betaalt. U kunt er ook voor kiezen om alleen te betalen voor bepaalde, door de school gespecificeerde onderdelen van deze ouderbijdrage. Als u de ouderbijdrage niet (volledig) betaalt, kan de school uw kind uitsluiten van de voorzieningen en activiteiten waarvoor u niet betaald heeft, tenzij u in aanmerking komt voor kwijtschelding. Indien uw kind is uitgesloten van een activiteit die plaatsvindt gedurende schooltijd, wordt een vervangend programma aangeboden aan uw kind, dat hij/zij verplicht is te volgen.

De school verleent onder de hierna genoemde omstandigheden, op verzoek van de ouders, gehele dan wel gedeeltelijke kwijtschelding indien:

 • het gezinsinkomen niet hoger is dan 115% van de voor de ouders gestelde bijstandsnorm;
 • indien op één van de ouders de Wet Schuldsanering Natuurlijke personen van toepassing is verklaard;

Indien de ouders niet voldoen aan deze voorwaarden, maar van mening zijn dat zij op grond van andere bijzondere omstandigheden niet of niet geheel in staat zijn om de ouderbijdrage te betalen, kunnen de ouders een verzoek om gehele dan wel gedeeltelijke kwijtschelding indienen bij de schoolleiding.
De schoolleiding beslist in dat geval over de toepassing van de kwijtscheldingsregeling
.

Vaststelling vrijwillige ouderbijdrage
De schoolleiding stelt na overleg met de medezeggenschapsraad voor ieder schooljaar de hoogte van de bijdrage vast én de bijzondere voorzieningen waarvoor de ouderbijdragen zijn bestemd.

Betaling
Na ondertekening van de Overeenkomst Ouderbijdrage dient de overeengekomen bijdrage uiterlijk op de vervaldag te worden betaald.
Meer informatie over de hoogte en opbouw van de vrijwillige ouderbijdrage en de overige schoolkosten is als bijlage in de schoolgids op genomen.

In de specificatie in bijlage 10.12.1.a en bijlage 10.12.2.a, staan vermeld of u deze zaken zelf dient aan te schaffen, via de school kunt bestellen of dat de school een vrijwillige bijdrage vraagt voor het gebruik ervan.

Zie bijlagen:

Uitleg over Wia Collect

10.12.1 Begeleidende brief ouderbijdrage alle leerlingen 2018-2019

10.12.1.a Specificatie vrijwillige ouderbijdrage leerlingen 2018-2019

10.12.3 Overeenkomst Ouderbijdrage 2018-2019

 

9.3 Reglement schoolkosten

Reglement schoolkosten Stella Maris College schooljaar 2017-2018

Omschrijving schoolkosten
Op het Stella Maris College worden de volgende schoolkosten onderscheiden:

 • de kosten, verbonden aan door de school te organiseren activiteiten, excursies en reizen;
 • de kosten verbonden aan door de school zinvol geachte en wenselijke voorzieningen;

Om deze schoolkosten te kunnen betalen, wordt aan de ouders/verzorgers een bijdrage gevraagd. Deze bijdrage is pas verschuldigd aan het Stella Maris College, nadat daarvoor een overeenkomst is afgesloten voor de met name genoemde leerling, die staat ingeschreven bij het Stella Maris College.

Overeenkomst
Voor iedere ingeschreven leerling wordt aan diens wettelijk vertegenwoordiger of aan de leerling zelf indien deze meerderjarig is, een schriftelijke overeenkomst voor de verschillende schoolkosten over een bepaald schooljaar ter ondertekening aangeboden. In deze overeenkomst wordt aangegeven voor welke kosten ouders wensen te betalen.
Na ondertekening van de overeenkomst is voor de betreffende leerling of diens wettelijk vertegenwoordiger de verplichting ontstaan de overeengekomen bijdrage te betalen.
De toelating van de leerling tot de school is niet afhankelijk van de betaling van de schoolkosten.

Een voorbeeld van de overeenkomst vind u in de bijlage: 10.12.3 Overeenkomst Ouderbijdrage 2018-2019

Aanvang en einde overeenkomst
De Overeenkomst Schoolkosten / Ouderbijdrage wordt telkens gesloten voor een heel schooljaar, lopend van 1 augustus tot en met 31 juli van het daaropvolgende jaar.

9.4 Tegemoetkoming in de studiekosten

Ouders krijgen Kinderbijslag voor alle kinderen tot 18 jaar. Soms kunnen zij ook in aanmerking voor het kind gebonden budget. Dit is een extra maandelijkse bijdrage van de overheid. Deze is afhankelijk van het gezinsinkomen en het aantal kinderen onder 18 jaar. Het kind gebonden budget hoeft niet aangevraagd te worden. De Sociale Verzekerings Bank geeft aan de Belastingdienst door wie Kinderbijslag ontvangt. Vervolgens onderzoekt de Belastingdienst het recht op (en het bedrag van) kind gebonden budget.

Tegemoetkoming scholieren
Leerlingen van 18 jaar en ouder die een voltijd opleiding volgen in het VO hebben recht op een basistoelage:

 • € 113,30 per maand voor thuiswonende leerlingen;
 • € 264,16 per maand voor uitwonende leerlingen.

Afhankelijk van het inkomen van de ouders is een extra tegemoetkoming in de schoolkosten mogelijk. De maximale extra tegemoetkoming voor de leerlingen bedraagt maximaal € 79,88  per maand voor een onderbouw leerling en € 87,46 voor een bovenbouw leerling als het gezamenlijk inkomen van de ouders in 2015 niet hoger was dan € 34.195,-

Aanvullende opmerkingen:

 • U dient zelf de tegemoetkoming aanvragen.
 • Alle aanvragen moeten drie maanden van te voren en met de officiële formulieren worden ingediend (advies: aangetekend versturen)
 • Formulieren zijn te downloaden op:  I  https://duo.nl/particulieren/scholier/financiering-voor-scholieren/een-tegemoetkoming-aanvragen.asp
 • Als het belastbaar inkomen ten opzichte van het peiljaar met 15% of meer is gedaald, houdt DUO hier op uw verzoek rekening mee. Ouders kunnen dan vragen om naar een ander inkomensjaar te kijken. Dit heet een verzoek om verlegging van het peiljaar. U kunt dat verzoek indienen met het formulier Wijzigingen ouder. Dit formulier is te downloaden op:       I  https:/duo.nl/pacticulier/ouder/uw-privesituatie/wijzigingen-doorgeven.jsp
 • Voor scholieren die in het tweede kwartaal 18 jaar worden en na de zomervakantie aan een opleiding starten waarvoor ze recht op studiefinanciering of tegemoetkoming studiekosten hebben, geldt een overbruggingsregeling. Ze kunnen voor de periode 1 juli – start vervolgopleiding recht hebben op tegemoetkoming (zie duo.nl - toelichting aanvraagformulier tegemoetkoming scholieren).
 • Voor meer informatie zijn de schooldecanen beschikbaar.

9.5 Verzekeringen

LVO heeft als bevoegd gezag voor de scholen een aantal verzekeringen afgesloten. Voor u zijn van belang de verzekeringen die betrekking hebben op leerlingen en vrijwilligers c.q. ouders die participeren bij evenementen etc.
Zo is er een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering geldt gedurende schooltijden, tijdens het gaan en komen naar en van school en tijdens excursies, schoolreizen, evenementen, werkweken, stages etc. voor zover die onder verantwoordelijkheid van of door de school worden georganiseerd. Gedekt zijn medische kosten en een uitkering bij blijvende invaliditeit en overlijden, tot een bepaald maximum en onder nader omschreven voorwaarden. Andere schade is niet gedekt.
Tevens is er een (doorlopende) schoolreis- en excursieverzekering (inclusief annuleringsclausule) afgesloten. Deze verzekering biedt dekking voor activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de school worden uitgevoerd, op basis van nader omschreven voorwaarden.

Ten slotte is er een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Alle verzekeringen zijn in principe op basis van secundaire dekking afgesloten. Dat betekent dat schade of letsel in de meeste gevallen eerst gemeld moet worden bij de persoonlijke verzekeringen van de betrokken leerling of ouder. Als deze verzekering de kosten aantoonbaar niet vergoedt, om welke reden dan ook, kan de verzekering van de school worden aangesproken.
Vergoeding van de schade of gemaakte kosten geschiedt uitsluitend via declaratie door de school met daarvoor bestemde declaratieformulieren. In geval van schade kunt u zich wenden tot financiële administratie aan mevrouw A. Habets-Duyzings, email:  I  a.habets @lvo-heuvelland.nl

 De school sluit elke aansprakelijkheid ten aanzien van schade aan of diefstal van privé-eigendommen uit.

9.6 Aangepast vervoer gehandicapte leerlingen

Voor meer informatie en het aanvragen van vergoeding van de vervoerskosten of van een vervoersvoorziening kunt u het daarvoor bestemde formulier opvragen bij de afdeling leerlingenvervoer van de gemeente Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ  Maastricht, telefoonnummer 043-350 54 54 of 043 350 54 55. Deze gemeente voert voor de gemeente Meerssen de Verordening Leerlingenvervoer gemeente Meerssen uit.