6 Inspraak en communicatie

Het Stella Maris College wil leerlingen, ouders en personeel zoveel mogelijk betrekken bij de totstandkoming van het schoolbeleid. Daarom is inspraak op diverse manieren mogelijk.

6.1 Ouder en leerlingen klankbordgroep

Deze bestaat uit ouders en leerlingen van de afdelingen vmbo tl gt, havo en vwo.
De klankbordgroep bespreekt met de schoolleiding de voorgenomen onderwijs innovaties.
Momenteel richt de klankbordgroep zich vooral op de invoering van gepersonaliseerd leren.

6.2  Leerlingen en inspraak

De inspraak van de leerlingen is mogelijk via de leerlingenraad en de medezeggenschapsraad. De teamleiders overleggen met leerling vertegenwoordigers over activiteiten die jaarlijks plaatsvinden. In het leerlingenstatuut zijn de rechten en plichten van de leerlingen vastgelegd.

6.2.1 De leerlingenraad
Deze bestaat uit en is gekozen door leerlingen van het Stella Maris College Meerssen-Valkenburg. De leerlingenraad behartigt, samen met de ouders/leerlingen uit de medezeggenschapsraad(zie ook 6.3.3), de belangen en rechten van de leerlingen. Op dit moment is er alleen een leerlingenraad op de locatie Valkenburg.
De leerlingenraad is aangesloten bij een overkoepelende organisatie: het Landelijk Actie Komité Scholieren (LAKS), onder meer bekend van de Eindexamenklachtenlijn. Deze organisatie behartigt de rechten van leerlingen van het voortgezet onderwijs en de ROC’s op landelijk niveau.

Het leerlingenstatuut is te vinden op: www.stellamariscollege.nl/leerlingen/

Zie bijlage: 10.17.9 Leerlingenstatuut

6.3 Ouders en Inspraak

Een school kan niet zonder de betrokkenheid van de ouders bij een zorgvuldige afweging van de belangen van leerlingen, ouders en docenten. Daarom is er aan de school een oudervereniging met een ouderraad verbonden.

6.3.1 Oudervereniging en ouderraad
De ouders van onze leerlingen zijn automatisch lid van de oudervereniging van het Stella Maris College Meerssen-Valkenburg. Het bestuur hiervan telt circa vijftien ouders: de ouderraad. Deze raad functioneert als klankbord voor de school en heeft ook de taak om het contact en de samenwerking tussen school en ouders te bevorderen. De ouderraad behartigt de belangen van de oudervereniging en is overlegpartner van de schoolleiding.
Nieuwe ouders voor de ouderraad van de locatie Meerssen en Valkenburg zijn van harte welkom.

6.3.2  De medezeggenschapsraad
De Wet Medezeggenschap Scholen geeft aan ouders, leerlingen en personeel medezeggenschap in alle zaken die de school betreffen. Voor een aantal zaken met betrekking tot de school heeft het bevoegd gezag voorafgaand advies of instemming van de medezeggenschapsraad nodig. In de medezeggenschapsraad zitten personeelsleden, ouders en leerlingen. Belangstellende ouders kunnen het reglement medezeggenschapsraad krijgen bij onze administratie, tel.: 043-358 61 00. De jaarlijkse verkiezingen vinden plaats in mei/juni.

6.3.4  De GMR
In de GMR wordt het beleid besproken dat voor alle of voor de meeste scholen geldt. Hier worden de kaders vastgesteld waarbinnen de scholen zelf hun beleid kunnen bepalen. Elke school is in de GMR vertegenwoordigd door een ouder of leerling én een personeelslid. De MR van een school bepaalt hoe hij zijn vertegenwoordiging in de raad aanwijst.De GMR is op die manier een bestuursbreed medezeggenschapsorgaan, dat alle scholen in zich verenigt.
De GMR wil benadrukken dat het voor een goede vertegenwoordiging van  alle LVO-scholen en voor zijn eigen informatievoorziening belangrijk is dat alle zetels bezet zijn.

6.4 Communicatiemogelijkheden

De website: www.stellamariscollege.nl geeft uitgebreide informatie over onderwijs, begeleiding en organisatie. Het is een actuele site, waarop de roosterwijzigingen en het laatste schoolnieuws dagelijks te vinden zijn. Daarnaast hebben ouders, door in te loggen in het afgeschermde deel (in Magister of via de Magister App), inzicht in cijfers en absentie van hun zoon of dochter. Ook leerlingen hebben een eigen account.

Alle informatie naar ouders en leerlingen verloopt digitaal. Mail wordt vanuit Magister doorgestuurd naar de opgegeven emailadressen van ouders en leerlingen

6.5 Ouderavonden

Er zijn verschillende soorten ouderavonden:
Informatie – en kennismakingsavonden: zie hiervoor de jaaragenda 2017-2018 op de website:

  • www.stellamariscollege.nl/ouder/ klik hier voor de agenda van locatie Meerssen.
  • www.stellamariscollege.nl/ouder/ klik hier voor de agenda van locatie Valkenburg.
  • Deze avonden zijn in het begin van het schooljaar en tussentijds en er worden bepaalde thema’s behandeld zoals de sector of profielkeuze, maatschappelijke stage enz.
  • Ouderavonden naar aanleiding van de resultaten. Op deze avonden kunnen ouders individueel met de mentor of vakdocenten spreken.
    Voor alle ouderavonden ontvangen de ouders een aparte uitnodiging via de mail. Inschrijven verloopt via Magister dan wel rechtstreeks in contact  met mentor en/of vakdocent.

6.6 Leerlingen helpen leerlingen

De mogelijkheid bestaat om leerlingen hulplessen te laten geven aan andere leerlingen die daar behoefte aan hebben.
De volgende voorwaarden zijn van kracht:

  • de teamleider organiseert de koppeling van vraag en aanbod;
  • de lessen worden op school gegeven (maximaal 5 per periode);
  • vakdocenten en ouders dienen geïnformeerd te zijn en akkoord te gaan;
  • De schoolleiding geeft achteraf aan de hulp gevende leerling een vergoeding van € 4,00 per lesuur.

6.7 Persoonlijke contacten

Hiervoor kunnen ouders en leerlingen zich altijd wenden tot de teamleiders. Zij zijn telefonisch bereikbaar op het algemene nummer van de betreffende locatie, hun doorkiesnummer of via e-mail. De telefoonnummers en e-mailadressen van alle teamleiders staan in hoofdstuk 1.7. Mentoren en vakdocenten kunt u bereiken via het algemene school nummer van de betreffende locatie; u kunt daar ook een boodschap achterlaten, zodat u zo snel mogelijk wordt teruggebeld. En voor iedereen die liever mailt:  info@stellamariscollege.nl.

Ook zijn de emailadressen van alle docenten te vinden op de website: www.stellamariscollege.nl/contact/