1 De schoolorganisatie


1.1 De school

Het Stella Maris College is een brede scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en vmbo. De school vervult een streekfunctie voor het gehele gebied tussen Maastricht, Geleen,
Heerlen en Gulpen. Zij telt ongeveer 2000 leerlingen (zie ook bijlage 10.2), circa 150 onderwijzende en 33 onderwijsondersteunende personeelsleden en diverse vrijwilligers.

„Stella Maris‟ is Latijn en betekent letterlijk: Sterre der Zee. In overdrachtelijke zin wil het Stella Maris College het baken zijn, dat je een veilige weg wijst door het leven. 

1.2 De gebouwen

Het Stella Maris College Meerssen-Valkenburg is gehuisvest in drie moderne en prachtig gelegen gebouwen, die garant staan voor een kleinschalige opzet. Ze zijn zeer goed bereikbaar per openbaar vervoer (trein, bus).
Locatie Meerssen: havo-vmbo/tl, havo, atheneum en gymnasium.
Locatie Valkenburg Keelstraat: vmbo TL en BB met leerwegondersteuning voor leerlingen speciale begeleiding nodig hebben. In de bovenbouw van de Beroepsgerichte Leerwegen kent de locatie het intersectorale programma Dienstverlening en Producten.
Locatie Valkenburg Bosstraat: vmbo KB(-TL)

MEERSSEN
Stella Maris College
Parallelweg 56
6231 CJ Meerssen
Tel.: 043-358 61 00
Fax: 043-358 61 29

VALKENBURG AAN DE GEUL
Stella Maris College
Keelstraat 1
6301 XT Valkenburg aan de Geul
Tel.: 043-609 81 11
Fax: 043-609 81 19

VALKENBURG AAN DE GEUL
Stella Maris College
Bosstraat 5
6301 HM Valkenburg aan de Geul

website: www.stellamariscollege.nl
email:info@stellamariscollege.nl

De locaties zijn bereikbaar op schooldagen van 8.00 - 17.00 uur.
Personeelsleden zijn telefonisch bereikbaar op bovenstaande locatienummers.

SPORTHAL MARSANA:
Molenveldweg 4,
6231 RX Meerssen
Tel.: 043-364 74 35

SPORTHAL POLFERMOLEN:
Plenkertstraat 50,
6301 GM Valkenburg aan de Geul
Tel.: 043-601 61 73

1.3 Bevoegd gezag 

Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs is het bevoegd gezag. Het College van Bestuur vertegenwoordigt LVO.
Bezoekadres: Mercator, 6135 KW Sittard
Postadres: Postbus 143, 6130 AC Sittard
Telefoon: 046-420-12-12

1.3.1 College van Bestuur
De heer. drs. A. Postema, voorzitter
Mevrouw M. van Wegberg, lid

1.3.2 Raad van Toezicht
Stichting LVO kent tevens een Raad van Toezicht. 

De Raad van Toezicht van Stichting LVO bestaat uit vijf personen:
- Dhr. dr. J.J. Schrijen, voorzitter
- Mw. mr. C. Bode, vicevoorzitter
- Dhr. Prof. Dr. G.M.J. Bos
- Dhr. J.A.L. van Haasteren MA
- Mw. C.C. Leppink-Schuitema 

1.4 Schoolleiding 

De schoolleiding van het Stella Maris College Meerssen-Valkenburg bestaat uit:
de centrale directie, 2 locatiedirecteuren en 6 teamleiders: 

Locatiedirecteur havo-vwo locatie Meerssen
De heer drs. C.E.H.E. Veraart  |   c.veraart@lvo-heuvelland.nl 

Locatiedirecteur vmbo locatie Valkenburg
De heer W.J. Bergmans  |   w.bergmans@lvo-heuvelland.nl

1.5 Teamleiders

Locatie Meerssen
havo 2/3 en vwo 2/3
De heer drs. J.G.G.M. Gijzen, tel.nr. 043-358 61 18  |  j.gijzen@lvo-heuvelland.nl

havo 4 en vwo 4
Mevrouw. H.J.M. Dassen, tel.nr. 043-358 61 21  |  t.dassen@lvo-heuvelland.nl

havo5 en vwo 5/6
De heer drs. A.W.H. Ravier, tel.nr. 043-358 61 08  |  t.ravier@lvo-heuvelland.nl

Locatie Valkenburg
vmbo-BB 1 t/m 4 en klas 2 TL en 2 KB regulier
Mevrouw M. van den Broek, tel.nr. 043-609 81 15  |  m.vandenbroek@lvo-heuvelland.nl

vmbo Brugklassen GPL en klas 2 GPL
De heer R. Op den Kamp, tel.nr.  043-609 81 06  |  r.opdenkamp@lvo-heuvelland.nl

vmbo KB en TL bovenbouw klas 3 en 4
Mevrouw O. Grootjans, tel.nr. 043-609 81 07  |  o.grootjans@lvo-heuvelland.nl
1.6 Coördinator GPL

Locatie Meerssen
GPL Brugklassen en klas 2 GPL
De heer H.H.M. Limpens, tel.nr.  043-358 61 00  |  h.limpens@lvo-heuvelland.nl 

1.6 Coördinator GPL

Locatie Meerssen
GPL Brugklassen en klas 2 GPL
De heer H.H.M. Limpens, tel.nr.  043-358 61 00  |  h.limpens@lvo-heuvelland.nl

1.7 Het onderwijzend en onderwijs ondersteunend personeel 

De emailadressen van al onze personeelsleden staan vermeld op de website:  I  www.stellamariscollege.nl: >contact 

1.8 LVO-Heuvelland Servicentrum

Hoofd facilitaire dienst
Mevrouw S. Paes-Schürmann   |  s.schurmann@lvo-heuvelland.nl 

Hoofd personeelsadviseur
De heer H. Trijbels  |  h.trijbels@lvo-heuvelland.nl

Personeelsfunctionaris
Mevrouw A. Schoonbroodt-Brandts  |   a.schoonbrood@lvo-heuvelland.nl

Financieel adviseur
Vacature: 

1.9 Decanen

Locatie Meerssen
Mevrouw V.M.H. Aussems, tel.nr. 043-3586141  |  v.aussems@lvo-heuvelland.nl 

Locatie Valkenburg
Mevrouw C.H.A. Frijns, tel.nr. 043-609 81 13  |  c.frijns@lvo-heuvelland.nl  

1.10 Secretaris eindexamens 

Locatie Meerssen
De heer J.M.M.G. Becker  |  j.becker@lvo-heuvelland.nl

Locatie Valkenburg
De heer E.J. Ziellemans  |  e.ziellemans@lvo-heuvelland.nl 

1.11 Zorgcoördinatoren 

Locatie Meerssen
Mevrouw M.M.E. Schoemaker, tel.nr. 043-358 61 22  |  m.schoemaker@lvo-heuvelland.nl

Mevrouw M.J.H. Weusten, tel.nr. 043-358 61 17  |  m.weusten@lvo-heuvelland.nl

Locatie Valkenburg
De heer. K Vandeberg, tel.nr. 043-6098104  |  k.vandeberg@lvo-heuvelland.nl

Mevrouw S. Hahn, tel.nr. 043-609 81 02  |  s.hahn@lvo-heuvelland.nl  

1.12 Vertrouwenspersoon en anti-pestcoördinator

De vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt voor ouders of leerlingen bij klachten over ongewenst gedrag.

Door de voorzitter van de Centrale Directie aangestelde vertrouwenspersonen:
Locatie Meerssen
Mevrouw M Wijnands  |  m.wijnands@lvo-heuvelland.nl

Vacature:

Locatie Valkenburg
Mevrouw V. Meens  |  v.meens@lvo-heuvelland.nl

De heer S. Nicolaije   |  s.nicolaije@lvo-heuvelland.nl


Anti-pest coördinatoren zijn het aanspreekpunt in het kader van pesten en coördineren het beleid in het kader van het tegengaan van pesten op school. Zij zijn te bereiken op onderstaand email adres.

Door de voorzitter van de Centrale Directie aangestelde anti-pest coördinatoren:
Locatie Meerssen

Mevrouw A. Smeets   |  angelique.smeets@lvo-heuvelland.nl

Locatie Valkenburg
Mevrouw J. Jacobs  |  j.jacobs@lvo-heuvelland.nl 

Zie ook hoofdstuk 5.5.3

1.13 Door het bevoegd gezag aangestelde vertrouwenspersonen

De vertrouwenspersonen voor alle LVO-scholen
Mevrouw A. van Dormalen en de heer. T. van de Gazelle.
Zij zijn bereikbaar via Encare Arbozorg
telefoonnummer 043 325 77 99
Bezoekadres Encare Arbozorg:
Lage Kanaaldijk 1
6212 AE Maastricht
website: www.encare.nl 

De regeling vertrouwenspersonen Stichting LVO is op te vragen via het schoolsecretariaat of te downloaden van de website: www.stichtinglvo.nl door Vertrouwenspersonen in te typen in de zoekfunctie.

1.14 Protocol Social Media

Stella Maris College Meerssen-Valkenburg vertrouwt erop dat haar medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en andere betrokkenen verantwoord om zullen gaan met sociale media.
LVO heeft daarvoor een Protocol Sociale Media vastgesteld. Bij het protocol hoort ook een bijlage met daarin Do's en Don'ts Sociale Media en Casuïstiek.
Het Protocol Sociale Media en de bijlage met Do’s en Don’ts is te vinden op www.stichtinglvo.nl door ‘Protocol Sociale Media’ in te typen in de zoekfunctie.

1.15 Coördinator stages en maatschappelijke stages

Locatie Meerssen
Mevrouw L.C.J Frijns  |  l.frijns@lvo-heuvelland.nl

Locatie Valkenburg
Mevrouw Hacking  |  m.hacking@lvo-heuvelland.nl 

1.16 De Inspectie

Het rijks toezicht op de school berust bij de Rijksinspectie voor het Voortgezet Onderwijs.
Toezicht op de kwaliteit van het onderwijs.
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Leerlingen, studenten en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat het onderwijs op een school of instelling goed is.
De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs.
Dit vindt plaats op drie niveaus:

 • toezicht op individuele scholen en instellingen;
 • rapportages over thema’s in het onderwijs;
 • toezicht op het niveau van het stelsel.

Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden op:
info@owinsp.nl I www.onderwijsinspectie.nl

Als u een vraag hebt over de taken of werkwijze van de Inspectie van het Onderwijs, over de kwaliteit van het onderwijs of over de uitoefening van het gemeentelijk toezicht kinderopvang, dan kunt u die stellen aan het Loket Onderwijs. Het Loket is bereikbaar via 088 669 60 60 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur. 

1.17 Vertrouwensinspecteur

Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen kunnen de vertrouwensinspecteur raadplegen wanneer zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van:

 • seksuele intimidatie en seksueel misbruik;
 • lichamelijk geweld;
 • grove pesterijen;
 • discriminatie en radicalisering. 

De vertrouwensinspecteur is op werkdagen tijdens kantooruren (08:00-17:00) bereikbaar op telefoonnummer 0900-1113111 (lokaal tarief).

Bij een vermoeden van een zedenmisdrijf is het bevoegd gezag/de voorzitter van de Centrale Directie wettelijk verplicht contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur.

Zie ook hoofdstuk:
10.9 Meldingsplicht bij zedenmisdrijf 

1.18 Leerplichtambtenaar

De leerplichtambtenaar controleert of de leerplicht wordt nageleefd. Ook geeft hij voorlichting aan jongeren, ouders, scholen en ketenpartners over het belang van naar schoolgaan en de gevolgen van het overtreden van de Leerplichtwet.
Verzuimt een kind meer dan 16 uur in een periode van 4 weken, komt het regelmatig te laat, of staat het niet ingeschreven op een school, dan zoekt de leerplichtambtenaar uit wat hiervoor de reden is. Is er geen wettige reden voor het verzuim, dan kan hij een proces-verbaal opmaken of Bureau Jeugdzorg inschakelen.
Als een kind niet meer naar school wil omdat het een probleem heeft, dan zoekt de leerplichtambtenaar – in overleg met school en ouders – naar een oplossing. Ouders en school zijn en blijven echter primair verantwoordelijk voor het kind. Is er sprake van ongeoorloofd verzuim, dan zijn ouders en leerlingen vanaf 12 jaar verantwoordelijk.

 De teamleiders en leerlingbegeleider onderhouden contact met de volgende afdelingen van leerplicht.

 • Bureau VSV voor Maastricht en Heuvelland:
  Tel.nr 043 350 54 49 / 043 3505440  |  leerplichtvsv@maastricht.nl
  Bezoekadres Randwycksingel 22, 6229 EE , Maastricht
  Postadres Postbus 1992, 6202 TC Maastricht
  telefoonnummer: 14043
 • Bureau Voortijdig Schoolverlaten Parkstad Limburg:
  Tel.nr. 045 400 11 33  |  info@vsv-parkstad.nl
  Bezoekadres CBS-weg 2, Heerlen
  Postadres Postbus 1, 6400 AA Heerlen 
1.18.1 Vroegtijdige Schoolverlaters (VSV)
Een leerling van 12 tot 23 jaar die zonder startkwalificatie in een bepaald schooljaar het onderwijs verlaat is een vroegtijdige schoolverlater (VSV). Een startkwalificatie is een vmbo, Havo- of vwo-diploma of een diploma van een opleiding op niveau 2/3/4 van het mbo.
Aantal VSV’ers Stella Maris College Meerssen en Valkenburg in het schooljaar 2013-2014, 2014-2015 en 2015-2016.

Aantal VSV’ers Stella Maris College Meerssen en Valkenburg in het schooljaar 2015-2016

  2013-2014 2014-2015 2015-2016
deelnemers vsv vsv% deelnemers vsv vsv% deelnemers vsv vsv%
Stella Maris College Meerssen-Valkenburg onderbouw 988 3 0,3 1022 1 0,1 1060 2 0,19
Stella Maris College Valkenburg vmbo bovenbouw 284 1 0,35 242 1 0,41 262 5 1,91
Stella Maris College Meerssen havo/vwo bovenbouw 505 0 0 528 1 0,19 579 0 0

 Bron: https://www.onderwijsincijfers.nl/kengetallen/documenten/publicaties/2017/03/28/vsv-cijfers-voortgezet-onderwijs-per-school  

 1.19 De samenwerking

Wij werken samen met:

 • de gemeenten Meerssen en Valkenburg in het kader van onderwijshuisvesting, lokaal onderwijsbeleid, buitenschoolse opvang, milieu-educatie en culturele projecten
 • de Universiteiten Maastricht, Hasselt, Aken en Eindhoven, met name als het gaat om kwalitatieve impulsen voor het onderwijs in de Tweede Fase van het vwo;
 • Universiteit Maastricht m.b.t. vaststellen kwaliteitscriteria innovatief onderwijs;
 • Zuyd Hogeschool, met name voor wat betreft de Tweede Fase havo;
 • de MBO-scholen Arcus en Leeuwenborgh i.v.m. de doorlopende leerlijnen;
 • alle toeleverende basisscholen ter garantie van een goede aansluiting op het gebied van onderwijs en begeleiding en een “warme” overdracht van de leerlingen;
 • alle regionale basisscholen in het overleg basisonderwijs–voortgezet onderwijs “BOVO” ter afstemming van onderwijskundige zaken en intervisie;
 • Bureau Jeugdzorg, de GGD, stichting Trajekt en de gemeente Maastricht in het project maatschappelijk werk;
 • KED (Kunskapsskolan EDucation) Nederland in het kader van gepersonaliseerd leren;
 • onderwijsbegeleidingsdiensten zoals CPS en APS;
 • de gemeente, de politie, stichting SWEH in de netwerken jeugdhulpverlening;
 • de bibliotheken van Meerssen en Maastricht in het project van de Stichting Lezen;
 • met het Heuvelland gemeenten en het Sophianum in kader van Maatschappelijke Stage(MaS Heuvelland);
 • Procestechniek Limburg in het kader van promotie technische beroepen;
 • Centrum voor Begaafheidsonderzoek Nijmegen (CBO) in het kader van onderwijs en begeleiding CTZ Limburg met name voor de N-Profielen;
 • RCE Rhine-Meuse in het kader van Duurzame ontwikkeling en toekomstrelevant onderwijs;
 • Profiel ASL m.b.t. loopbaan begeleiding.