2 De missie van LVO Heuvelland

Meer dan onderwijs alleen : onderwijs met ambitie

De scholen Stella Maris College en Sophianum, met locaties in Meerssen, Valkenburg, en Gulpen vormen het onderwijshart in het Heuvelland.

Wij willen dat mensen zich kunnen ontwikkelen met alle talenten waarover ze beschikken. Daarbij leggen we de lat hoog. “Eruit halen wat erin zit” is de leidraad van onze visie.
Dit geldt natuurlijk op de eerste plaats voor onze leerlingen.
Binnen LVO Heuvelland streven wij naar intensieve samenwerking om gezamenlijk kwalitatief hoogstaand onderwijs te realiseren: het bieden van uitdagend en vernieuwend onderwijs is daarbij de leidraad.
Maar ook ons personeelsbeleid is hierop gericht. Medewerker zijn bij LVO Heuvelland moet het mooiste beroep zijn, maar ook het meest uitdagende. Wij dagen medewerkers uit om zich te blijven ontwikkelen, om te blijven kijken naar leerlingen en om zichzelf daarbij de vraag te blijven stellen wat voor onderwijs en wat voor docent de leerlingen van vandaag en morgen nodig hebben. Leidinggevenden en onderwijsondersteuners dagen we uit die randvoorwaarden te scheppen en te onderhouden die het de docenten mogelijk maakt de talenten van elke leerling maximaal te laten renderen. 

De scholen die LVO Heuvelland vormen, hebben een aantal kenmerken gemeen. Die kenmerken zijn nodig om onze ambities waar te maken, maar ze passen ook bij onze kijk op onderwijs en op mensen:
Wij vinden samenwerking belangrijk en nodig om tot de beste prestaties te komen. Als school staan we voor vele opgaven. Die klussen klaren we samen.
Wij sturen op kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie van alle onderwijsleeractiviteiten.

Groei hoort bij onderwijs. Groei van leerlingen, maar ook van personeel en organisatie. Samen discussiëren we over manieren om die groei te realiseren. Daarbij besteden we veel aandacht aan het proces. We verliezen echter het resultaat niet uit het oog. 
We staan midden in de maatschappij. We willen daar een actief onderdeel van zijn. Dat betekent dat we onszelf de opdracht geven om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van die maatschappij en de mensen die daarin leven. 
Om dit alles te realiseren, is het nodig om een balans te vinden tussen ruimte bieden aan leerlingen, medewerkers en partners van de school en richting te geven.

2.1 Identiteit

De school heeft tot taak het uitdragen van waarden die voor de maatschappij fundamenteel zijn:

 • gelijke behandeling in gelijke situatie;
 • verbod op discriminatie vanwege godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, seksuele voorkeur, ras en geslacht;
 • vrijheid van meningsuiting.

Wij bieden onderwijs op katholieke grondslag. Wij werken aan de geestelijke en morele vorming vanuit dit godsdienstig en levensbeschouwelijk standpunt.
Wij willen jongeren het besef bijbrengen van de verscheidenheid aan normen en waarden in de samenleving. Deze pluriformiteit vinden wij terug in onze scholengemeenschap, daarom moet het schoolleven zelf, uitdrukking zijn van de morele en pedagogische waarden die daaruit voortvloeien. Ook streven wij naar een veilig klimaat voor iedereen en stimuleren we de ontwikkeling van normbesef en respect voor de ander. Daarnaast hechten wij veel waarde aan goede omgangsvormen en onderlinge samenwerking.
Leerlingen vormen elkaar door hun onderlinge contacten. Verschillen in geslacht, sociale of etnische afkomst dienen hierin uitsluitend een positieve rol te spelen.
Bovendien is de uitwisseling van ideeën met volwassenen van groot belang.

Ons doel is jonge volwassenen te vormen tot zelfbewuste, zelfstandige, verantwoordelijke en kritische leden van de samenleving.
Wij proberen dan ook begrippen als tolerantie, rechtvaardigheid, oprechtheid, verantwoordelijkheid en respect voor mens en omgeving uit te dragen in alle vakken en schoolactiviteiten. 

Ook in de voorbereiding en de uitvoering van de maatschappelijke stage – verspreid over hun hele schoolloopbaan – leren leerlingen zich bewust te zijn van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en van hun eigen rol die zij hierin kunnen nemen. Hun maatschappelijke betrokkenheid is te zien in jaarlaag activiteiten in de onderbouw en hun individuele maatschappelijke stage in de bovenbouw. 

2.2 Missie

 Ambitie:
Op het Stella Maris College is iedereen eigenaar van zijn ontwikkeling. 

Visie:
De mens is van nature lerend en onderzoekend en is daarbij vrij in de keuzes die hij maakt. School heeft de taak een omgeving te creëren waarbij dit vermogen optimaal tot ontwikkeling komt, zowel voor de leerlingen als voor de werknemers van de organisatie.

Overtuiging / morele grondslag:
De overtuiging dat medewerkers en leerlingen van het Stella Maris College in de maatschappij niet anders kunnen dan bewust keuzes maken op basis van intrinsieke motivatie. Hierdoor zijn zij eigenaar van hun ontwikkeling. 

2.3 De 10 gouden regels

Alle LVO-scholen hanteren de navolgende 10 gouden regels:

 1. We hebben respect voor elkaar, elkaars eigendommen en onze omgeving.
 2. We zijn samen verantwoordelijk voor een goede sfeer en goede gang van zaken;
 3. We helpen elkaar waar dat nodig is.
 4. We dragen allemaal bij aan een open communicatie: we lossen problemen op door erover te praten.
 5. We pesten, bedreigen en negeren anderen niet.
 6. We vinden dat op school alcohol, drugs, wapens en gokken niet thuishoren.
 7. We vinden dat er geen plaats is voor racisme, discriminatie en geweld.
 8. We staan voor een positieve houding, correct gedrag en net taalgebruik.
 9. We doen altijd melding bij de politie in geval van diefstal, vernieling of geweld.
  Bij ernstige zaken doen we, de school, aangifte.
 10. We houden ons aan bovenstaande gedragsregels en spreken anderen erop aan als ze dat niet doen.