4 De dagelijkse onderwijspraktijk


4.1 De organisatie van het dagelijkse onderwijs

4.1.1 Het lesrooster
Op de eerste dag van het nieuwe schooljaar ontvangen alle leerlingen hun lesrooster. Hierop valt af te lezen op welk lesuur welke les in welk lokaal en door welke docent gegeven wordt.

4.1.2 De schooltijden
 *Leerlingen die gepersonaliseerd leren (GPL) volgen hebben een afwijkend lesrooster en geen lesuitval.

* * in het schooljaar 2017-2018 zijn er voor de locatie Meerssen gescheiden pauzes.

De lessen duren 50 minuten of twee maal 50 minuten (een blokuur).
In verband met de reisafstanden én de donkere wintermaanden zijn de begin- en eindtijden afgestemd op de reistijdenregelingen van het openbaar vervoer.
Op de locaties Meerssen en Valkenburg beginnen de lessen om 08.35 uur.
We verwachten de leerling uiterlijk vijf minuten voor aanvang van de lessen op school.

Lestijden locatie Meerssen

Lestijden voor GPL leerjaar 1 ,2 en 3:

08.30 - 08.45 team overleg
08.45 - 09.45 coaching basisgroep
09.45 - 11.15 blok 1 + 2   
11.15 - 11.35 pauze         
11.35 - 13.05 blok 3 + 4   
13.05 - 13.40 lunchpauze   
13.40 - 15.10 blok 5 + 6   
15.10 - 15.30 coaching      
15.30 - 15.50 coaching

 

Lestijden voor regulier leerjaar 3, 4 en 5
Normale lesrooster

08.40 - 09.30 eerste lesuur
09.30 - 10.20 tweede lesuur
10.20 - 10.40 pauze
10.40 - 11.30 derde lesuur
11.30 - 12.20 vierde lesuur
12.20 - 12.50 lunchpauze
12.50 - 13.40 vijfde lesuur
13.40 - 14.30 zesde lesuur
14.30 - 15.20 zevende lesuur
15.20 - 15.30 pauze
15.30 - 16.20 achtste lesuur
16.20 - 17.10 negende lesuur

 

Soms kan het nodig zijn de schooldag te bekorten. Om lesuitval te voorkomen, hanteren we in dat geval een verkort rooster met lessen van 40 minuten.
Lestijden voor regulier leerjaar 3, 4 en 5
Verkorte lesrooster

08.40  - 09.20 eerste lesuur
09.20  - 10.00 tweede lesuur
10.00  - 10.20 pauze
10.20  - 11:00 derde lesuur
11:00  - 11.40 vierde lesuur
11.40  - 12.10 lunchpauze
12.10  - 12.50 vijfde lesuur
12.50  - 13.30 zesde lesuur
13.30  - 14.10 zevende lesuur
14.10  - 14.50 achtste lesuur

 

Lestijden locatie Valkenburg:

Schermafbeelding 2018-09-04 om 09.48.57.png

4.1.3 Roosterwijzigingen
Roosterwijzigingen met een langdurig of permanent karakter kondigen we persoonlijk en/of schriftelijk aan. Bij ziekte van een docent neemt in principe een collega zijn lessen waar. Is dat niet mogelijk, dan proberen wij voor die dag een roosterwijziging te maken. Dergelijke incidentele roosterwijzigingen staan altijd op de mededelingenborden / beeldschermen voor leerlingen.
Verder zijn de dagelijkse roosterwijzigingen te vinden op onze website: www.stellamariscollege.nl

4.1.4 Vakanties en les vrije dagen 2017-2018:

 • Herfstvakantie: ma. 16 t/m vr.20 oktober 2017
 • Kerstvakantie: ma. 25 december 2017 t/m vr. 5 januari 2018
 • carnavalsvakantie: ma. 12 februari t/m vr. 16 februari 2018
 • Pasen: ma. 2 april 2018
 • Meivakantie: ma. 23 april t/m vr. 4 mei 2018
 • Hemelvaart: do. 10 en vr.11 mei 2018
 • Pinksteren: ma. 21 mei 2018
 • Zomervakantie: ma. 9 juli t/m vr. 17 augustus 2018

4.2 Leerplicht, verzuim verlof, schorsing en verwijdering

4.2.1 Leerplicht
Elk kind wordt leerplichtig op de eerste schooldag van de maand, volgend op de maand waarin het vijf jaar wordt. Het kind is volledig leerplichtig tot 1 augustus van het schooljaar, waarin de leerling zeventien jaar wordt. Hierna volgt nog een jaar gedeeltelijke leerplicht van minimaal één schooldag per week.

4.2.2 Aanwezigheidsplicht
Op basis van de overeenkomst tussen ouders en school, is de leerling verplicht om aanwezig te zijn bij alle activiteiten die zijn ingeroosterd. Dit geldt dus óók voor activiteiten buiten de lessen en voor leerlingen die niet meer leerplichtig zijn. Leerlingen kunnen tijdens lesvrije dagen worden opgeroepen voor bijzondere opdrachten zoals decaneninformatie, overleg over cijferlijsten en dergelijke.

Zie bijlage:10.17.5 Protocol Verzuim

De school voert een strak beleid op het gebied van aan- en afwezigheid van de leerlingen. Daarbij vestigen uw aandacht op het volgende:

 • de registratie van in- en uitschrijving van leerlingen wordt strikt bewaakt;
 • we trachten de lesuitval uiteraard tot een minimum te beperken;
 • Leerlingen blijven tijdens de pauzes en bij lesuitval op het schoolterrein binnen de hekken. Indien zij toch het schoolterrein verlaten tijdens lestijden, is de school niet in de gelegenheid om toezicht uit te voeren en zijn die leerlingen en hun ouders zelf aansprakelijk voor overlast en schade die zij veroorzaken;
 • de aanwezigheid van leerlingen wordt per lesuur gecontroleerd;
 • bij veelvuldig verzuim of veelvuldig te laat komen wordt de leerplichtambtenaar geïnformeerd;
 • ouders kunnen zelf op de hoogte blijven van de aan- en afwezigheid van hun kind door in te loggen op onze website  www.stellamariscollege.nl

4.2.3 Verzuimregel
Als een leerling één of meer lessen verzuimt, moet hij of zijn ouders/verzorgers dit vooraf en schriftelijk bij de teamleider melden. Is dit niet vóór af mogelijk, dan moet in elk geval de terugkomst schriftelijk worden gemeld onder opgave van de reden en duur van de afwezigheid. Bij twijfel kan de school een controle laten uitvoeren en bij ongeoorloofd verzuim kunnen er maatregelen volgen. Een en ander is ook vastgelegd in het leerlingenstatuut. We adviseren ouders en leerlingen dan ook geen vaste of incidentele afspraken elders te maken, wanneer een leerling daardoor lessen zou moeten verzuimen. 

4.2.4 Ongeoorloofd schoolverzuim
Dit is verzuim zonder geldige reden. Het wordt genoemd in de Leerplichtwet 1969, artikel 21.
Mocht een leerling zonder geldige redenen verzuimen, dan neemt de school contact met de ouders. Bij veelvuldig afwezig zijn bijvoorbeeld wegens ziekte, of veelvuldig te laat komen, is de school verplicht dit te melden bij het Landelijk Verzuimloket. Vervolgens zal de leerplichtambtenaar van de betreffende gemeente contact opnemen met de school en de ouders. Bij de verzuimbegeleiding wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheden van interne leerlingbegeleiding (sociaal-emotionele aspecten) of van externe leerlingbegeleiding (o.a. netwerk maatschappelijke jeugdhulpverlening).

4.2.5 Verzoeken om verlof
We hanteren de wettelijke mogelijkheden voor verlof.
Alle vormen van verlof dienen vooraf schriftelijk bij de teamleider te worden aangevraagd. Bij twijfel wordt de leerplichtambtenaar geraadpleegd.

Voor het aanvragen van verlof dienen de ouders/verzorgers een verlofformulier invullen. Het formulier staat op onze website: http:.stellamariscollege.nl/schooldocumenten > Leerlingen: verlofaanvraag.
Vragen over verlof kunt u in Meerssen mailen naar s.close@lvo-heuvelland.nl.
Verlofaanvragen voor 1 dag worden door dhr. Close behandeld. Betreft het meerdere dagen, dan dient de teamleider akkoord te geven.
Wilt u extra verlof buiten een schoolvakantie, dan dient er een verklaring meegestuurd te worden waarin duidelijk is dat ouder(s) geen verlof kunnen opnemen in de schoolvakantie.

Vrijstellingen geregeld schoolbezoek na vooraf schriftelijk verkregen toestemming:

 • vakantie buiten de schoolvakanties wegens: De specifieke aard van het beroep van de ouders;
 • andere gewichtige omstandigheden voor 1-10 dagen per jaar: de schoolleider beslist hierin;
 • andere gewichtige omstandigheden voor meer dan 10 dagen per jaar: De schoolleider stuurt de verlofaanvraag door naar de leerplichtambtenaar.
  De leerplichtambtenaar neemt een besluit;
 • ouders dienen schriftelijk verlof aan te vragen;
 • de school zal het verzoek schriftelijk toekennen of afwijzen.

Opmerkingen over de verlofaanvraag in verband met andere gewichtige omstandigheden.
Beoordelingscriterium: het uitgangspunt is dat deze externe omstandigheden buiten de wil van de ouders en/of het kind plaatsvinden.

Omstandigheden die in aanmerking komen voor extra verlof zijn onder meer:

 • verhuizing: max. 1 dag;
 • huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad binnen de woonplaats: max. 1 dag, buiten de woonplaats: max. 2 dagen;
 • 12,5-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders: max. 1 dag;
 • 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: max. 1 dag;
 • ernstige ziekte van bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad: periode in overleg met de schoolleider;
 • overlijden van bloed- en aanverwanten in de eerste graad: max. 4 dagen;
 • overlijden van bloed- en aanverwanten in de tweede graad: max. 2 dagen;
 • overlijden van bloed- en aanverwanten in de derde en vierde graad: max. 1 dag.

Voor het verlenen van verlof “wegens andere gewichtige omstandigheden” voor meer dan 10 schooldagen per jaar, ligt de beslissingsbevoegdheid bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente. De teamleider registreert alle aanvragen en behandelingen. Hierover brengt hij rapport uit aan de leerplichtambtenaren van de gemeenten.
Verlof voorafgaand of aansluitend aan de schoolvakanties is niet toegestaan.

4.2.6 Ziekmelding
Locatie Meerssen:
Als een leerling ziek is, dient de ouder/verzorger dit telefonisch vóór 09.00 uur melden via tel. 043-358 61 00. De medewerker van school zal vragen hoeveel dagen de leerling ziek zal zijn.
Ook kan de ouder/verzorger een e-mail sturen naar  I  afmelden@stellamariscollege.nl. De ouder/verzorger geeft bijvoorbeeld aan dat de leerling vermoedelijk 2 (school)dagen ziek zal zijn, de medewerker van school zal dit registreren in Magister. Is de leerling eerder beter óf langer ziek, dan neemt de ouder/verzorger opnieuw contact op met school om dit door te geven. 

Als de leerling, om een bepaalde reden, voor een langere periode uitvalt (bijvoorbeeld vanwege een operatie of langdurige ziekte), dan neemt de ouder/verzorger contact op met de mentor/coach om dit te bespreken. 

Ook kortdurende (medische) afspraken kunnen ook via  I  afmelden@stellamariscollege.n doorgegeven worden. Geef daarbij duidelijk aan om welke leerling het gaat, in welke klas hij/zij zit, wat de reden is, en welke dag en tijden de leerling afwezig zal zijn.

Locatie Valkenburg:
Als een leerling ziek is, moeten de ouders/verzorgers dit telefonisch vóór 09.00 uur melden via tel.. 043-609 81 11.
Eenmaal hersteld, moet de leerling zich meteen na terugkeer op school melden bij de conciërge, de teamleider of diens plaatsvervanger. Hij moet dan een door de ouders of verzorgers ondertekend briefje meebrengen, waarop de duur en de reden van het verzuim staan.
Als een leerling van de bovenbouw tijdens zijn afwezigheid een toets gemist heeft, moet hij zich gelijktijdig met de betermelding – dus meteen bij terugkeer - melden bij zijn teamleider met een schriftelijk verzoek van de ouders om de toets te mogen inhalen (dit formulier is te downloaden van de website). Inhalen van een toets moet altijd gebeuren op het eerstvolgend inhaalmoment.

Zie ook hoofdstuk 4.4 inhalen proefwerken en PTA-toetsen.

4.2.7 Schorsing 
Aanbevolen informatie Stichting LVO
Met betrekking tot de schorsing van leerlingen gelden de volgende regels:

 1. de voorzitter van de Centrale Directie kan met opgave van redenen een leerling voor een periode van ten hoogste één week schorsen;
 2. de locatiedirecteur kan met opgave van redenen een leerling voor een periode van ten hoogste twee dagen schorsen;
 3. het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de betrokken leerling en, als deze nog niet de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt, ook aan de ouders, voogden of verzorgers van de leerling bekendgemaakt;
 4. de voorzitter van de Centrale Directie brengt de inspectie van een schorsing voor een periode langer dan één dag schriftelijk en met opgave van redenen op de hoogte.

4.2.8 Verwijdering
Aanbevolen informatie Stichting LVO
Een school dan een leerling verwijderen als zich meermalen ernstige incidenten voordoen, die ingrijpende gevolgen hebben voor de veiligheid en/of onderwijskundige voortgang van de school.

Met betrekking tot de verwijdering van leerlingen geldt:

 1. er kan pas een definitief besluit tot verwijdering worden genomen door de voorzitter van de Centrale Directie nadat de leerling, en als hij jonger is dan 18 jaar ook zijn ouders/voogden/verzorgers, is/zijn gehoord. Een leerling wordt op grond van onvoldoende vorderingen niet in de loop van een schooljaar verwijderd;
 2. definitieve verwijdering van een leerplichtige leerling gebeurt alleen na overleg met de inspectie. Hangende dit overleg kan de leerling worden geschorst. Het overleg is mede bedoeld om na te gaan op welke andere manier de betrokken leerling onderwijs kan volgen;
 3. een leerling op wie de Leerplichtwet van toepassing is, mag alleen worden verwijderd nadat het bevoegd gezag, c.q. de voorzitter van de Centrale Directie , ervoor heeft zorg gedragen dat een andere school of instelling bereid is de leerling toe te laten;
 4. de voorzitter van de Centrale Directie brengt de inspectie van een definitieve verwijdering schriftelijk en met opgave van redenen op de hoogte;
 5. het besluit tot definitieve verwijdering van een leerling wordt schriftelijk en met opgave van redenen aan de leerling en, indien deze nog niet de leeftijd van 21 jaren heeft bereikt, ook aan diens ouders, voogden of verzorgers, bekendgemaakt. Hierbij wordt tevens vermeld dat belanghebbenden binnen zes weken na de bekendmaking bezwaar kunnen maken bij het College van Bestuur van LVO;
 6. het College van Bestuur beslist binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift, maar niet eerder dan nadat de leerling en, indien deze nog niet de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, ook diens ouders, voogden of verzorgers, in de gelegenheid is/zijn gesteld, te worden gehoord en kennis heeft/hebben kunnen nemen van de op die besluiten betrekking hebbende adviezen of rapporten;
 7. als de ouders een geschil aanhangig hebben gemaakt bij de ‘Tijdelijke geschillencommissie toelating en verwijdering’, ook wel aangeduid als `Geschillencommissie passend onderwijs', neemt het College van Bestuur de beslissing op bezwaar pas nadat de commissie haar oordeel heeft gegeven. De termijn voor het nemen van de beslissing op bezwaar wordt opgeschort voor de duur van de procedure bij de commissie;
 8. het College van Bestuur kan de desbetreffende leerling, gedurende de behandeling van het bezwaar tegen een besluit tot definitieve verwijdering, de toegang tot de school ontzeggen. 

Zie bijlage: 10.17.5 Protocol Verzuim

4.3 Lesuitval en opvang

*Leerlingen die in 2017 – 2018 starten in gepersonaliseerd leren en de leerlingen die in leerjaar 2 gepersonaliseerd leren volgen hebben geen lesuitval.

Het Stella Maris College voldoet in alle leerlagen aan de door de minister gestelde eisen m.b.t. de onderwijstijd.
Ter vermijding van lesuitval treft de school onderstaande maatregelen:
Jaarrooster / jaaragenda:

 • in het jaarrooster worden “tussenuren” voor leerlingen zo veel mogelijk vermeden;
 • de leerlingen in de onderbouw hebben een aaneengesloten lesrooster;
 • leerlingen van de bovenbouw plannen tijdens tussenuren hun verplichte werkuren in het Openleercentrum (OLC);
 • activiteiten van de locaties worden op elkaar afgestemd: lesuitval op de éne locatie vanwege
 • activiteiten op de andere wordt zoveel mogelijk vermeden;
 • méérdaagse activiteiten van diverse lagen worden zo veel mogelijk geconcentreerd;
 • activiteiten worden zo veel mogelijk gespreid over de verschillende dagen van de week;
 • lesuitval door bijvoorbeeld afwezigheid in verband met nascholing vindt voor zover mogelijk steeds op andere dagen/uren plaats.

4.3.1   Vergadermomenten:
Teamvergaderingen en overige vergaderingen worden zo veel mogelijk gepland op dinsdagmiddag, na het 6e of 7e lesuur in combinatie met een verkort lesrooster.

4.3.2   Waarneemrooster:
Bij ziekte of afwezigheid van docenten worden de lessen zoveel mogelijk overgenomen door een andere docent. De leerlingen kunnen onder toezicht zelfstandig verder werken.

Vervanging bij ziekte langer dan vier dagen:
met inachtneming van de wettelijke regelingen worden langdurig zieke docenten in de regel zo spoedig mogelijk vervangen.

4.4 Inhalen proefwerken en PTA-toetsen

Onderbouw:
In de onderbouw wordt een leerling schriftelijk of telefonisch afgemeld door de ouders. Bij terugkomst op school, meldt de leerling zich bij de docent bij wie hij het proefwerk heeft gemist en samen spreken zij af wanneer het proefwerk wordt ingehaald. Het inhalen van proefwerken gebeurt bij voorkeur op dagen en lesuren die jaarlijks vooruit worden vastgesteld en in de jaaragenda staan vermeld.

Bovenbouw:
Als een leerling door ziekte of ernstige problemen verhinderd is aan een van de aangekondigde toetsen deel te nemen, meldt hij dit bij zijn teamleider.
Afmelding voor een toets of inhaaltoets moet altijd voorafgaand aan de toets plaatsvinden. Als dit niet schriftelijk kan, dient dit op zijn minst telefonisch te gebeuren.
Meteen na afloop van het verzuim brengt de leerling, als hij nog geen 18 jaar is, een schriftelijke verklaring van zijn ouders mee, met daarop vermeld duur en reden van de afwezigheid. dit formulier is te downloaden van de website:
www.stellamariscollege.nl>Leerlingen>PTA Havo/Vwo> formulier "aanvraag inhaaltoetsen".
Zonder schriftelijke verklaring en verzoek om een toets te mogen inhalen, is het niet mogelijk om aan een inhaaltoets deel te nemen. De leerling dient de toets altijd in te halen op het eerstvolgend inhaalmoment. Indien deze procedure niet exact gevolgd wordt, wordt het incident voorgelegd aan de examencommissie. Deze bepaalt een sanctie. In de meeste gevallen is dit de toekenning van het cijfer 1. 

Een leerling die 18 jaar of ouder is, dient de betermelding meteen bij de teamleider te melden.
In beide gevallen dient de betermelding te gebeuren op de eerste dag dat de leerling weer op school is na afwezigheid.

Een uitgebreide beschrijving voor het inhalen van (PTA-)toetsen is opgenomen in het Programma van Toetsing en Afsluiting. Dit programma is te vinden op de website van de school.
www.stellamariscollege.nl>Leerlingen>PTA Havo/Vwo zie tabel: Aanmelding en planning inhaaltoetsen bovenbouw schooljaar 2017-2018.

4.5. Hulpmiddelen bij toetsen en examens

Tijdens een toets/examen mogen alleen op tafel aanwezig zijn:

 • opgavenblad(en);
 • 1 vel onbeschreven proefwerkpapier;
 • 1 vel onbeschreven kladpapier en toegestane hulpmiddelen.

De grafische rekenmachine mag alleen gebruikt worden tijdens toetsen van de vakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde, economie en management en organisatie. In de rekenmachine mag in geen geval informatie worden opgeslagen. Je bent verplicht de surveillant hierop te laten controleren.

Tijdens een toets en examen zijn geen digitale communicatiemiddelen toegestaan, zoals: gsm,
i-pod, i-pad / tablet, i-watches e.d. Deze moeten vooraf in de kluis opgeborgen worden of, vooraf uitgezet en ingeleverd worden bij de toezichthouder. Deze middelen mogen niet binnen handbereik zijn. Als tijdens een toets het Binasboek gebruikt moet worden, dan mogen daarin geen aantekeningen staan of toevoegingen ingelegd zijn, ook niet als deze aantekeningen betrekking hebben op een ander vak of op andere leerstof dan die van de toets.
Tijdens een toets / examens dient de tas gesloten te zijn.

Zie bijlage:10.17.13 Examenreglement Tweede Fase Onderwijs 2017-2018
Zie bijlage:10.17.14 Examenreglement VMBO 2017-2018

4.6 Mediatheek en Open Leer Centrum

Leerlingen krijgen voor een groot aantal vakken opdrachten die zelfstandig uitgevoerd moeten worden. Dit kan thuis, maar kan ook in het mediacentrum. Leerlingen en docenten kunnen er terecht voor de volgende zaken:

 • informatie verzamelen via de catalogus en gebruikmaken van diverse digitale informatiebronnen met betrouwbare info;
 • materialen lenen met de schoolpas;
 • de catalogus raadplegen; behalve op school is dat ook te doen via Aura Library app. Hiermee kun je kijken welke materialen je geleend hebt, materialen verlengen en reserveren en op de hoogte blijven van de nieuwe aanwinsten;
 • computers, laptops, i-pads gebruiken voor schoolopdrachten en werkstukken (werken met Word, PowerPoint, Excel etc. en informatie opzoeken op internet en in de Krantenbank, Literom en de Uittrekselbank);
 • werkstukken printen (zwart-wit of in kleur), afbeeldingen scannen;
 • huiswerk maken of samenwerken aan een van de tafels;
 • studeren.

4.7 Lessentabellen

De lessentabel geeft aan welke leerlingen welke lessen krijgen: de vakken en het aantal uren per week. Zo verschillen de verplichte vakken in de onderbouw per schoolsoort.
In de bovenbouw is de lessentabel niet alleen afhankelijk van het leerjaar en de onderwijssoort, maar ook van de door de leerling gekozen individuele leerroute.
Hieronder staat hoe de lessentabel voor het schooljaar 2017-2018 is opgebouwd.
Elk jaar worden de lessentabellen geëvalueerd en mogelijk bijgesteld. 

Zie bijlage: 10.17.15 Lessentabel Meerssen 2017-2018
Zie bijlage:
10.17.15.a Lessentabel Valkenburg 2017-2018 

4.8 Bevorderingsnormen 2017-2018

*Leerlingen die gepersonaliseerd leren volgen, hebben geen bevorderingsnormen! 

Jaarlijks worden de bevorderingsnormen geëvalueerd en mogelijk bijgesteld.
Voor het beging van ieder nieuw schooljaar moeten de bevorderingsnomen bepaald zijn. 

Zie bijlage: 10.17.16 Bevorderingsnorm Onderbouw Klas 2 Locatie Meerssen

Zie bijlage: 10.17.16.a Bevorderingsnorm Onderbouw Klas 3 Locatie Meerssen

Zie bijlage: 10.17.16.b Bevorderingsnorm Bovenbouw Locatie Meerssen

Zie bijlage: 10.17.17 Bevorderingsnorm Onderbouw klas 1, 2BB en 2KB Locatie Valkenburg

Voor de Bevorderingsnorm Bovenbouw Locatie Valkenburg
zie bijlage
: 10.17.14 Examenreglement VMBO 2017-2018.pdf 

4.9 Doorstroomregeling

4.9.1 Doorstroomregeling van tl 4 naar havo 4
Toelating tot HAVO 4 is mogelijk vanuit TL4 , indien het gemiddelde van de eindcijfers van alle examenvakken waarin de leerling examen heeft gedaan, minimaal 6,8 is.
Met het gemiddeld eindcijfer per vak wordt bedoeld het gemiddelde van het schoolexamen en het centrale examen. 

Daarnaast stelt de school als aanvullende voorwaarden voor een positief advies voor doorstroom:

 • Een overwegend positief advies van de VMBO-vakdocenten;
 • Uitvoering van het voorbereidingsprogramma voor de gekozen vakken in het profiel. 

N.B. Doorstroom is enkel mogelijk indien de VMBO-vakken aansluiten op de vakken in het gekozen profiel.

Leerlingen die zich aanmelden voor HAVO 4 krijgen een toelatingsgesprek met de decaan en/of  de teamleider van de HAVO locatie. In dit gesprek worden de toelatingseis en de aanvullende voorwaarden besproken.
In dit gesprek wordt verder het gekozen profiel en de daarin gekozen vakken vastgelegd. Ook ontvangt de leerlingen een overzicht/tijdpad van verdere activiteiten en data.   

4.9.2 Doorstroomregeling van havo 5 naar vwo 5
Algemeen
Per profiel zal individueel per leerling worden bekeken welke doorstroommogelijkheden er zijn en welke inhaalslag gemaakt dient te worden. 

Interne leerlingen:
Voor leerlingen die willen doorstromen van 5 havo naar 5 vwo gelden de volgende criteria:

 • het gemiddeld cijfer voor alle vakken moet 7 zijn;
 • bij een onvoldoende cijfer voor een vak, mag dit vak niet in het profiel gekozen worden;
 • het advies van de docenten moet overwegend positief zijn (dit betekent meer positieve adviezen dan negatieve en twijfeladviezen samen);
 • de decaan en de verantwoordelijke teamleider(s) van de verschillende afdelingen bepalen samen het eindadvies;
 • de leerlingen bestuderen één of meer inhaalvakken, waarvoor een toets wordt afgelegd aan het begin van het nieuwe schooljaar en waarvoor in principe een positieve beoordeling moet worden behaald;
 • indien de beoordeling negatief is, moet het vak na schooltijd op school worden bestudeerd en herkanst worden.

  Voor doorstroom geldt de volgende tabel:

gemiddeld cijfer

advies

docenten

conclusie

 

7
7
6,5-7
6,5-7
<6,5
<6,5

 

+
-
+
-
+
-

OV
VW
VW
A
A
A

OV  = onvoorwaardelijke toelating
VW = voorwaardelijke toelating

A    = afwijzen

Definitieve toelating:
De doorstroom wordt definitief na beoordeling van de twee genoemde criteria volgens de tabel. De leerlingen krijgen schriftelijk bericht van toelating of afwijzing in de laatste schoolweek.

Externe instroom:
Bij externe instroom gelden alle genoemde criteria. Bovendien geldt het volgende:
Als de leerling niet mag doorstromen op de eigen school, wordt bekeken wat de onderliggende reden is. Dit wordt meegenomen in de afweging van toelating of afwijzing. Hierin beslist uiteindelijk de toelatingscommissie.

Doorstroom onder genoemde voorwaarde is gegarandeerd voor TL-leerlingen van Valkenburg. Voor externe leerlingen geldt: alleen is er nog plaatsingsruimte is.
De leerlingen die willen doorstromen, krijgen schriftelijk bericht van de toelating of afwijzing in de laatste schoolweek. Dit betekent dat alle doorstromers zich ook aangemeld moeten hebben voor een alternatieve HBO of MBO-niveau 4 studie.

4.10 Regeling toelating en plaatsing

In de bijlage 10.3 Plaatsingswijzer Maastricht / Heuvelland staat omschreven op welke wijze toelating en plaatsing geregeld is voor het schooljaar 2017-2018 voor de regio Maastricht / Heuvelland.
Na evaluatie van deze plaatsingswijzer met de basisscholen maken we voor toelating en plaatsing 2017-2018 gebruik van de onderstaande opmerkingen cq. aanvullingen.

 1. plaatsingswijzer is niet dwingend, maar bedoeld ter ondersteuning van het PO en VO;
  a) onderbouwing van het advies;
  b) handvat in gesprekken met ouders.
 2. plaatsingswijzer bestaat uit:
  a) cijfermatige richtlijnen op basis van het LVS (harde gegevens);
  b) lijst met leerling kenmerken per onderwijstype (zachte gegevens).
 3. LVS-gegevens niet op basis van vaardigheidsscores, maar op niveau (bij voorkeur l t/m V!). Deze moeten te vinden zijn in het onderwijskundig rapport; hoeven niet apart ingevuld te worden;
 4. het Onderscheid in kans-, basis- en bespreekprofiel vervalt;
 5. wij adviseren om te blijven streven naar een eenduidig advies. Voor de werkgroep betekent dat kiezen voor;
  a) basisschool geeft een enkelvoudig/eenduidig basisschooladvies (ook geen havo/tl dus; dan geef je een TL-advies met als plaatsingsadvies havo/tl);
  b) basisschool kan een (hoger) plaatsingsadvies geven. Dat hoeft niet enkelvoudig/een­duidig te zijn (b.v. basisschooladvies is havo; plaatsingsadvies kan zowel vwo zijn als havo/vwo);
  c) door deze combinatie kan de basisschool toch de twijfel tussen twee ‘naast elkaar gelegen’ types tot uiting brengen in het advies;
  d) het VO volgt het plaatsingsadvies!
  e) een lagere plaatsing dan het basisschooladvies/plaatsingsadvies is alleen mogelijk als de ouders van de leerling daarmee instemmen en deze plaatsing wordt afgestemd met de basisschool van herkomst;
 6. plaatsingscommissie cluster Heuvelland komt bijeen indien er na overleg met de basisschool twijfels bestaan over plaatsing van de leerling. Uitspraak plaatsingscommissie is bindend voor alle partijen.