8 Buitenschoolse activiteiten

Het Stella Maris College wil leerlingen op hun talenten aanspreken en biedt daarom tal van buitenschoolse activiteiten aan, waarbij verschillende talenten kunnen worden ontwikkeld.
Wij proberen onze leerlingen een evenwichtige en harmonische vorming te geven. We bieden een gevarieerd programma van kunst, cultuur, sport en cursussen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan deelname aan het Model European Parliament, het schoolkoor, het bekende cabaret, internetweekenden, diverse reizen en excursies en internationale contacten.     

8.1 Reizen en excursies

Alle reizen en excursies hebben een educatief karakter en worden geheel in rekening gebracht aan de ouders. De reizen en excursies worden tijdig bekendgemaakt.
Door een volledig ingevuld en ondertekende aanmeldingsformulier in te leveren, kunnen leerlingen inschrijven voor een reis/excursie. De kosten moeten bij definitieve inschrijving vooraf worden voldaan.
De ouders krijgen hiervoor een digitale factuur. Restitutie van het geld is niet mogelijk.
Leerlingen die niet deelnemen aan excursies of meerdaagse reizen, volgen zoveel mogelijk een alternatief schoolprogramma.
(zie verder hoofdstuk 9.5 verzekeringen).
Voor de reizen en excursies gelden duidelijke afspraken die met de leerlingen worden besproken voorafgaand aan de activiteit.

De belangrijkste afspraken die daarbij gelden, zijn hieronder vermeld:

  • roken in openbare gebouwen, in de bus en op slaapkamers is verboden;
  • roken in gastgezinnen is alleen toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van de gastouders;
  • het is verboden alcoholhoudende dranken mee te nemen en tijdens de reis te nuttigen.
  • gebruik van alcoholhoudende dranken door leerlingen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt is verboden. De reisleiding kan besluiten tot controle op alcohol en mogelijk sancties opleggen;
  • gokken om geld of goederen is te allen tijde verboden;
  • bezit van of handel in en/of gebruik van drugs is ten strengste verboden. De betreffende leerling zal onmiddellijk van verdere deelname worden uitgesloten; vervoer naar huis zal plaatsvinden op kosten van de ouders/verzorgers, dan wel bij meerderjarigheid op eigen kosten;
  • indien een leerling ten gevolge van bezit en/of handel in drugs in aanraking komt met justitiële autoriteiten in Nederland of in het buitenland, dan zal de reisleiding onmiddellijk de ouders in kennis stellen. Deze zullen dan voor verdere afhandeling zorg dienen te dragen. Bij meerderjarigheid van de deelnemer wordt deze geacht zelf de consequenties van handelen te dragen.

Bij reizen en werkweken zullen ouders en leerlingen bovenstaande regels voor gezien en akkoord ondertekenen.
Zie ook hoofdstuk 5.7.4 Regels en afspraken.

8.2 Cultuur en Kunst

Zowel in de bovenbouw als in de onderbouw is het vak CKV en KCV een verplicht onderdeel van het lesprogramma. Leerlingen nemen deel aan tal van culturele activiteiten. Ze gaan naar theatervoorstellingen, muziekuitvoeringen en bezoeken exposities. De reizen naar bijv. Groot Brittannië, Italië Spanje en Frankrijk en de steden zoals Rome, Londen, Barcelona en Parijs hebben uiteraard een cultureel karakter en daarnaast een sociaal en recreatief karakter.
In de onderbouw maakt de leerling kennis met kunst en cultuur. Er zijn workshops drama, dans en muziek op de CKV-doe dagen. Theater, dans en muziek gezelschappen komen op school optredens verzorgen. Er is een doorlopende leerlijn wat betreft kunst en cultuureducatie.
Bij cultuur, kunstreizen, CKV-doe dagen zullen ouders en leerlingen bovenstaande regels (zie hoofdstuk 8.1) voor gezien en akkoord ondertekenen

8.3 Het cabaret

Elk jaar wordt een groots opgezet cabaret georganiseerd waaraan vele leerlingen en medewerkers deelnemen. Deze traditie is inmiddels 50 jaar oud. Het cabaret is dan ook onlosmakelijk verbonden met het Stella Maris College: uniek, sterk sfeerbepalend, een leerschool voor het leven en een enorm bindmiddel tussen leerlingen, leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel.

8.4 Feesten

Een enkele maal organiseren wij als de school een feest en alleen dán draagt de school daar de verantwoordelijkheid voor. De ouders ontvangen dan schriftelijk bericht van plaats, aanvang en sluitingstijd.
Klassenfeesten vallen dus altijd buiten de verantwoordelijkheid van de school, ook als er docenten aanwezig zijn.
Zie ook hoofdstuk 5.7.4 Regels en afspraken.

8.4 Wettelijke kaders ten aanzien van gebruik en bezit van alcohol

De Drank en Horecawet is veranderd per 1 januari 2014. Het is vanzelfsprekend dat ook op het Stella Maris deze wet wordt nageleefd en dat er geen alcohol wordt geschonken aan jongeren onder 18 jaar.
Verder zijn jongeren onder de 18 jaar strafbaar wanneer zij in het openbaar alcoholhoudende dranken in hun bezit hebben. Dit verbod geldt op alle voor het publiek toegankelijke plaatsen (dus bijvoorbeeld op straat, in een winkelcentrum, in een station, in parken, in de horeca of in een sportkantine).

Zie ook bijlage: 1017.4 Protocol drugs en alcohol