10 Bijlagen

10.1 Plaatsingswijzer Maastricht/Heuvelland 2016-2017

(Vastgesteld in het Provo overleg op 25-11-2014)

 

10.2 Leerlingen aantal op Stella Maris College groeit

Ten gevolge van een dalend leerlingenaanbod neemt het leerlingenaantal op de meeste middelbare scholen behoorlijk af. Het aantal leerlingen op het Stella Maris is echter gegroeid.

 

 

103 Wet Bescherming Persoonsgegevens

De school verzamelt informatie van leerlingen die in de leerlingenadministratie zijn ingeschreven. Het doel van deze informatie is om leerlingen passend onderwijs te geven, zodat ze een diploma kunnen halen. Daarnaast is de informatie nodig om ervoor te zorgen dat de leerlingen zo goed mogelijk kunnen worden begeleid en waar nodig extra zorg kan worden geboden.

Als gegevens herleidbaar zijn tot een bepaalde persoon, is er sprake van persoonsgegevens. Omdat persoonsgegevens van leerlingen worden verzameld en verwerkt, is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet is enerzijds bedoeld om ervoor te zorgen dat de gegevens over personen zorgvuldig worden gebruikt. Anderzijds dient de wet om misbruik van persoonsgegevens tegen te gaan.

Het College van Bestuur heeft een ‘Privacyreglement verwerking leerling gegevens Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs’ vastgesteld. Daarin staat onder meer welke leerling-gegevens worden opgenomen en hoe lang gegevens worden bewaard. Ook het inzage – en correctierecht komt aan bod. Het reglement is te raadplegen op: http://www.stichtinglvo.nl/zoeken/Privacyreglement

10.4 Foto's van leerlingen

De school wil graag een beeld geven van haar activiteiten. Zij gebruikt daarvoor ook foto’s van leerlingen die tijdens schoolactiviteiten worden gemaakt voor bijvoorbeeld open dagen, voorlichtingsmateriaal aan ouders en (toekomstige) leerlingen, de schoolgids en de website van de school. De school gaat zo zorgvuldig mogelijk met de foto's om en heeft de uitvoering van het beleid met de MR afgestemd. Zo wordt ernaar gestreefd om personen zo min mogelijk herkenbaar op de foto te zetten. Indien u niet wenst dat foto's waarop uw kind herkenbaar in beeld is, voor deze doeleinden worden gebruikt, dan kunt u uw bezwaar schriftelijk kenbaar maken bij de betreffend teamleider.
De school zal dan zorgen dat foto’s waarop uw kind herkenbaar in beeld is, niet worden gebruikt. Mocht u aanvankelijk geen bezwaar hebben gemaakt, of is ondanks de in acht genomen zorgvuldigheid toch een foto gebruikt waarop uw kind herkenbaar in beeld is en wilt u die verwijderd zien, dan kunt u dat alsnog bij voormelde persoon aangeven. De school zal dan zorgen dat binnen 24 uur, dan wel zo spoedig mogelijk, de foto van de website wordt gehaald.

10.5 Het ordereglement

Regels en afspraken zijn vastgelegd in het ordereglement. Naast algemene afspraken, die voor de hele school gelden, zijn er ook locatie gebonden reglementen. (Stella Maris College van A tot Z voor de locatie Meerssen).
zie bijlage: 10.17.10 Stella A t/m Z Meerssen

De gedragsregels en het orde reglement van de locatie Valkenburg wordt aan het begin van het schooljaar aan elke leerling uitgereikt.

10.6 Leerlingenstatuut verkorte versie

Een leerlingenstatuur is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling. Het doel van een leerlingenstatuut biedt de mogelijkheid de rechtspositie van de leerling te verduidelijken en te verbeteren. Het leerlingenstatuur wordt voor een periode van twee schooljaren vanstgesteld.

Zie voor meer informatie: bijlage: 10.17.9 Leerlingenstatuut

10.7 Klachtenregeling

Eenieder die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap kan een klacht indienen. Klachten kunnen betrekking hebben op gedragingen en beslissingen van het bevoegd gezag en personeel of het nalaten daarvan en ook op gedragingen van anderen die deel uitmaken van de schoolgemeenschap.

Voorfase klachtbehandeling op schoolniveau.
Op het niveau van de school bestaat er een voorfase klachtenbehandeling, die de mogelijkheid biedt tot afhandeling van een klacht op schoolniveau. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld.

Afhandeling klachten.
In de regel zult u uw klacht bespreken met de direct betrokkene of de daarvoor aangewezen contactpersoon op de school (bereikbaar via het algemene telefoonnummer) Leidt dit contact niet tot een bevredigende oplossing, dan wendt u zich schriftelijk tot de schooldirectie, door een email sturen naar:  I  info@stellamariscollege.nl, die uw klacht in behandeling neemt en een beslissing neemt.

Afhandeling schriftelijke klacht.
De afronding van een schriftelijke klacht geschiedt door een schriftelijke mededeling van de schoolleider aan de klager, waarin wordt aangegeven wat de bevindingen en de conclusies zijn naar aanleiding van de ingediende klacht en hoe op de klacht zal worden gereageerd. Indien de klacht door bemiddeling is opgelost, wordt aangegeven op welke wijze dat is geschied.

Als de klager het niet eens is met deze beslissing, zal de schooldirectie de klager wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Klachtencommissie Stichting LVO.

Klachtencommissie
De Stichting LVO heeft een eigen onafhankelijke Klachtencommissie.
Het adres is:
Klachtencommissie Stichting LVO
Postbus 143, 6130 AC Sittard

De klachtenregeling Stichting LVO en het Reglement Klachtencommissie Stichting LVO kunt u opvragen via het schoolsecretariaat. Beide regelingen zijn te raadplegen op:
http://www.stichtinglvo.nl/zoeken?q=afhandeling+klachten of zie
bijlage: 10.17.19 Klachtenregeling-LVO

10.8 Informatieplicht aan ouders na een echtscheiding

Na een echtscheiding gaat een kind meestal bij één van de ouders wonen, en heeft de andere ouder een zorgregeling met het kind. Voor de informatieplicht is dan van belang wie het ouderlijk gezag over het kind uitoefent.
Na een echtscheiding behouden beide ouders in beginsel het gezamenlijk gezag en dient de school steeds gelijktijdig aan beide ouders alle informatie te verstrekken.
Om dit mogelijk te maken stuurt de ouder die niet is belast met de dagelijkse verzorging een schriftelijk verzoek aan de Locatiedirecteur waarin een tweede (het adres van de ouder die niet is belast met de dagelijkse verzorging) adres wordt doorgegeven. De school informeert de andere ouder over een dergelijk verzoek. Indien twijfel bestaat over de vraag of er een wijziging heeft plaatsgevonden in het gezag, kan de school het gezagsregister raadplegen. Een wijziging in het gezag is daarin opgenomen.
Ook ouders die nooit zijn gehuwd, maar wel samen het gezag hebben, kunnen op dezelfde wijze als hiervoor omschreven informatie opvragen.

Indien slechts één ouder met het gezag is belast, dan is deze op grond van de wet verplicht om informatie omtrent gewichtige aangelegenheden met betrekking tot het kind te verstrekken aan de niet met het gezag belaste ouder. Onafhankelijk hiervan kan een ouder zonder gezag de school ook vragen hem/haar omtrent belangrijke feiten op gelijke wijze te informeren als de ouder met gezag. Dit kan door middel van een schriftelijk verzoek gericht aan Locatiedirecteur.
De school dient dan wel de ouder met gezag op de hoogte te stellen van het feit dat de andere ouder gelijke informatie ontvangt. De rechter kan bepalen dat informatie die de belangen van het kind schaadt niet hoeft te worden verstrekt door de ouder met gezag en/of de school.

De Locatiedirecteur Stella Maris Meerssen: Dhr. drs, C. Veraart is te bereiken op het volgende adres: Parallelweg 56, 6231 CJ  MEERSSEN.
De Locatiedirecteur Stella Maris Valkenburg: Dhr. W. Bergmans is te bereiken op het volgende adres: Keelstraat 1, 6301 XT Valkenburg.


10.9 Meldingsplicht bij zedenmisdrijven

Het bevoegd gezag heeft een aangifteplicht bij Justitie bij bekendheid met een zedenmisdrijf. Het personeel heeft een meldplicht bij het bevoegd gezag bij een vermoeden van een zedenmisdrijf. Bij een zedenmisdrijf gaat het om een strafbaar feit waarbij een medewerker een minderjarige leerling seksueel heeft misbruikt of geïntimideerd. Het gaat hier om een medewerker in de ruimste zin van het woord, dus niet alleen personeelsleden, maar ook bijvoorbeeld uitzendkrachten, stagiaires en schoonmaakpersoneel dat niet in dienst is bij LVO.

Wanneer het bevoegd gezag/de voorzitter van de Centrale Directie vermoedt dat er sprake is van een dergelijk misdrijf, treedt hij meteen in contact met de vertrouwensinspecteur. Als uit dat overleg blijkt dat het een redelijk vermoeden betreft van een dergelijk misdrijf, doet het bevoegd gezag/de voorzitter van de Centrale Directie aangifte bij Justitie. Het bevoegd gezag/de voorzitter van de Centrale Directie stelt de ouders van de betrokken leerling en de betreffende medewerker vooraf op de hoogte van de te verrichten aangifte.
Zie ook bijlage: 10.17.2 Protocol Seksueel misbruik en seksuele intimidatie

 

10.10 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De school heeft een “Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling” opgesteld. Als wij een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld of kindermishandeling dan handelen wij zoals staat beschreven in deze Meldcode.
De Meldcode staat in de bijlage: 10.17.8. Protocol Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

10.11 Melden en registreren van incidenten en ongevallen

Voor LVO is veiligheid een belangrijke zaak. Want een veilige leeromgeving is noodzakelijk voor een goede en gezonde ontwikkeling van de leerlingen. Een veilige werkomgeving is ook nodig voor docenten en de andere werknemers om hun werk naar behoren en met plezier te kunnen verrichten.
Daarnaast verplicht de Arbowet de werkgever om de werknemers doeltreffend in te lichten over de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden risico’s en de te nemen maatregelen om deze risico’s te voorkomen of te beperken en de wijze waarop deskundige bijstand is geregeld. Onder werknemers worden in beginsel geen leerlingen verstaan, tenzij de leerlingen verrichtingen doen die vergelijkbaar zijn met arbeid in de beroepspraktijk.

Maar soms gaat het mis en gebeurt er een ongeluk in de gang of het lokaal, of vindt er een incident plaats op het schoolplein. LVO heeft een regeling opgesteld ten aanzien van het melden en registreren van incidenten, (bijna-)arbeidsongevallen en beroepsziekten. De regeling is er op gericht alle ongevallen op de school op eenduidige wijze te registreren en zo inzicht te krijgen in de risico’s van leerlingen op de scholen. In de mentor les wordt aandacht besteed aan de regeling.

Voor de regeling melding en registratie incidenten (bijna-)arbeidsongevallen (en beroepsziekten) van LVO, zie bijlage 10.11 LVO-regeling melding en registratie incidenten

10.11.1 Wettelijke verplichte incidentregistratie
Aan alle leerlingen en personeelsleden van LVO-Heuvelland

We streven naar een veilig leef- en leerklimaat voor iedereen.Daartoe is het nodig dat we ons houden aan de 10 Gouden Regels.
Daarnaast moeten we zicht hebben op incidenten en ongevallen. Het signaleren hiervan is een taak van ons allen.
Neem de inhoud serieus tot je en help ons de scholen veilig te houden of nog veiliger te maken.
Scholen hebben in sinds 1 augustus 2012 een wettelijk verplichting incidenten te registreren. Ongevallen vallen weliswaar buiten de wettelijke definitie van een incident, maar ook voor ongevallen geldt, zeker wanneer die verzuim tot gevolg hebben, een meldingsplicht. Registreren is enkel mogelijk voor zover een incident of ongeval ook daadwerkelijk gemeld wordt.

Het is daarom belangrijk dat iedere leerling en elk personeelslid goed op de hoogte is van wat onder een incident/ongeval verstaan wordt en waar het gemeld kan worden.

Onder een incident wordt verstaan:

 • fysiek geweld dat letsel tot gevolg heeft;
 • fysiek geweld waarbij wapens gebruikt zijn;
 • wapenbezit (onderscheiden naar vuur-steek- en overige wapens);
 • seksueel misbruik;
 • grove pesterijen;
 • discriminatie (onder meer naar ras, geslacht en homodiscriminatie);
 • bedreigingen;
 • vernieling of diefstal van goederen;
 • drugs (onderscheiden naar bezit, gebruik en verkoop).

Waar kan een incident/ongeval gemeld worden:
Receptie Locatie Meerssen tel:043 3586100
Receptie Locatie Valkenburg tel:043 6098111

Meldingen worden jaarlijks gerapporteerd aan de MR. De rapportages zijn vanzelfsprekend anoniem.

10.11.2 Meldingsformulier van een incident of ongeval van LVO-Heuvelland
Ernstige ongevallen moeten gemeld worden bij de Arbeidsinspectie. Er is sprake van een melding plichtig arbeidsongeval als het slachtoffer aan de gevolgen overlijdt, blijvend letsel oploopt, of in een ziekenhuis moet worden opgenomen. Onder ‘blijvend letsel’ wordt onder andere verstaan: amputatie, blindheid, of chronische lichamelijke of psychische/traumatische klachten. Onder ‘ziekenhuisopname’ wordt verstaan dat een slachtoffer in een ziekenhuis wordt opgenomen. Poliklinische behandeling wordt dus niet als ziekenhuisopname beschouwd. Voor dit soort ongevallen heeft LVO ander en een uitgebreider meldingsformulier. Zie hoofdstuk 10.11.
Zie bijlage:10.11.2 Meldingsformulier van een incident of ongeval van LVO-Heuvelland

10.12 Leerlingenkluisjes

Leerlingen kunnen gedurende hun schoolperiode een kluisje in bruikleen krijgen. Zij betalen tevens een borg (€ 15,00). De school is niet aansprakelijk voor diefstal uit het kluisje.

 • e school / conciërge opent alleen een kluisje, als de leerling dit vraagt omdat deze zijn sleutel vergeten is. Alleen s ’morgens tussen 8.15 u en 9.30 u en dit tegen een vergoeding van €0,50;
 • de directie is bevoegd is om de kluisjes onaangekondigd te laten openen als er een verdenking bestaat dat er spullen aanwezig zijn die in strijd zijn met de schoolregels.
  Opening van een kluisje vindt dan zoveel mogelijk plaats in het bijzijn van de leerling en een teamleider of locatiedirecteur;
 • op verzoek van de schoolagent / politie kan de directie toestemming geven tot het openen van kluisjes buiten aanwezigheid van de leerlingen.

Sleutel kwijt: nieuw slot is op kosten leerling.

10.13 Convenant sponsoring

In geval van sponsoring conformeert de school zich aan het "convenant scholen primair en voortgezet onderwijs en sponsoring. Het convenant is te downloaden op  I  www.rijksoverheid.nl.
Dit betekent voor onze school in de praktijk dat er met betrekking tot het eindexamengala en andere leerlingenfeesten, het jaarboek, het en het cabaret materiele bijdragen of geldelijke bijdragen aanvaard kunnen worden met een maximum van €.5000,00 per activiteit. Voor alle overige situaties aangaande sponsoring moet de MR vooraf instemming verlenen."

10.14 Protocol medicijn verstrekking en medisch handelen

Personeelsleden op scholen van LVO worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn ten gevolge van een insectenbeet. Ook krijgen scholen steeds vaker het verzoek van ouders om hun kind de door een arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen. Met het oog op de gezondheid van leerlingen is het van groot belang, dat personeelsleden in alle situaties zorgvuldig handelen. Zij moeten daarbij over de vereiste bekwaamheid beschikken. Personeelsleden en de schoolleiding moeten zich realiseren dat wanneer zij fouten maken of zich vergissen, zij voor deze foute handelingen of vergissingen aansprakelijk gesteld kunnen worden. Daarom geeft LVO in een protocol aan hoe scholen en individuele personeelsleden in deze situaties moeten handelen. Standpunt College van Bestuur: Als personeelsleden zouden worden betrokken bij de zorg rond een (chronisch) zieke leerling, dan zouden zij daarmee partners in die zorg worden. In zo’n geval zou het voor kunnen komen dat personeelsleden gevraagd worden om een medische handeling bij een leerling uit te voeren, waartoe zij niet bekwaam zijn. Deze, niet alledaagse, positie van een personeelslid wordt door het college van bestuur uiterst serieus genomen.
Daarom vindt het college van bestuur van LVO dat haar personeelsleden geen medische handelingen mogen uitvoeren. Een ander uitgangspunt van het protocol is dat er geen medicijnen worden verstrekt aan leerlingen.
Het protocol voorziet in richtlijnen waarbij voor alle betrokken partijen de beste voorwaarden worden georganiseerd, maar in de praktijk zal bij spoedgevallen altijd een afweging tussen protocollaire en pragmatische zaken moeten plaatsvinden.
Zie bijlage: 10.17.7 LVO protocol medicijn verstrekking en medisch handelen

 

10.15 Jaaragenda:

Aan het begin van het schooljaar wordt de jaaragenda vastgesteld.
Hierin staan de vrije dagen, de vakanties en de geplande activiteiten als studie(mid)dagen, examens en nieuwe activiteiten vermeld.
De jaaragenda staat op onze website:
www.stellamariscollege.nl >ouders>jaaragenda 2017-2018.
>klik hier voor de agenda van de locatie Meerssen
>klik her voor de agenda van de locatie Valkenburg