MR verkiezingen 2021

Verkiezingen Medezeggenschapsraad 2022

Hieronder vindt u alle informatie over de verkiezingen van de MR 2021.

Leerlingen

Ben jij nieuwsgierig en onderzoekend? Ben jij betrokken bij de toekomst van het Stella Maris? Dan is de Medezeggenschapsraad wellicht iets voor jou! Lees vooral even door om te zien wat de rol van deze raad is!

De Medezeggenschapsraad (MR) is een belangrijk orgaan dat door de schoolleiding gebruikt wordt als klankbord voor (nieuw) beleid. Op essentiële beleidsonderdelen heeft de MR instemmings- dan wel adviesrecht. Denk hierbij aan goedkeuring van o.a. het leerlingenstatuut, begrotingen, lessentabellen en onderwijsconcepten en advies op bijvoorbeeld benoeming van een schoolleider en de indeling van vrije dagen.

Met ingang van het volgend schooljaar komt een aantal zetels voor leerlingen vrij. Wil jij graag meewerken aan de toekomst van het Stella Maris College? Stel jezelf dan kandidaat!

De MR vertegenwoordigt alle leerlingen, en is daarom op zoek naar leerlingen van alle niveaus.

Voor meer praktische informatie zie hieronder!

 

Ouders

Geïnteresseerd in alle ins en outs van onze schoolorganisatie? Zin om mee te denken over alle uitdagingen die het Stella Maris te wachten staan? Misschien zelfs bezorgd of kritisch? Wij zijn op zoek naar ouders die lid willen worden van de MR om de school de komende jaren vooruit te helpen.

We hebben als school enkele hectische jaren achter de rug en ook de komende jaren zullen er regelmatig vraagstukken zijn waarin de mening van ouders gehoord dient te worden. Denk aan de integratie van het vmbo-onderwijs in Meerssen of het beleid ten aanzien van excursies en de nieuwe wet- en regelgeving op dit punt.

Samen met enthousiaste leerlingen en betrokken personeelsleden hebben wij afgelopen jaren gewerkt aan een MR die de positief-kritische dialoog aangaat met de schoolleiding. Graag willen wij deze ontwikkeling komend schooljaar voortzetten. Wij zijn op zoek naar ouders die hieraan een bijdrage willen leveren.

Voor verdere informatie verwijzen wij graag naar de onderstaande toelichting.

 

Personeel

Medezeggenschap op school iets voor jou?

Wil je een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs op school? Wil je meedenken over schoolzaken, begroting, formatie en onderwijskundige verbeteringen?

Meld je dan aan voor de MR!

Wat doet de MR? De medezeggenschapsraad vormt de schakel tussen ouders, personeel, leerlingen en directie. De MR spreekt voor zowel personeel, ouders als leerlingen en neemt namens hen een standpunt in ten aanzien van voorgelegd beleid. Een van de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is het instemmings- en adviesrecht.

 

TOELICHTING

De verkiezingen worden gehouden in de periode van 11 tot en met 15 juli.
U kunt zich tot 24 juni a.s. 12:00u kandidaat stellen. Wanneer er meer kandidaten dan zetels zijn, vinden er verkiezingen plaats. Voorafgaand aan deze verkiezingen geven wij de kandidaten de gelegenheid zich voor te stellen aan de stemgerechtigden, door middel van een korte tekst op de website.

 

Het tijdpad ziet er als volgt uit:

Kandidaatstelling is mogelijk tot 24 juni 12:00u.

In de periode van 27 juni t/m 8 juli motiveren de kandidaten hun kandidaatstelling middels een tekst op de website.

De verkiezingen vinden plaats van 11 t/m 15 juli.

Op 18 juli vindt de laatste vergadering van de MR van schooljaar 2021-2022 plaats, en is er ruimte voor reflectie en vooruitblik – in het gezelschap van zowel de leden wier termijn ten einde is gekomen als de leden wier termijn komend schooljaar van start zal gaan. Kandidaten worden verzocht deze datum vrij te houden.

 

Leden van de MR:

Personeelsgeleding

David Hazen (2019-2022) – Zetel vacant - Herkiesbaar
Marcia Weusten (2019-2022) – Zetel vacant - Herkiesbaar
Valerie Aussems (2020-2023)

Rick Grond (2020-2023)
Herman Coenen (2021-2024)
Angelo Harings (2021-2024)


Oudergeleding

Walther van Mook (2019-2022) – zetel vacant – niet herkiesbaar
Guido Palm (2020-2023)

Johan Molling (2021-2024)

 

Leerlinggeleding
Thijmen van Wageningen (2019-2022) – zetel vacant – herkiesbaar

Meaghan Pebbles van Steen (2020-2023) – zetel vacant i.v.m. verlaten school

Ties Kort (2021-2024) – zetel vacant i.v.m. verlaten school

 

 

Met vriendelijke groet,

De verkiezingscommissie,

Valerie Aussems,

Herman Coenen,

Zeppe Roijakkers (secretaris)