NIEUWE ONDERWIJSONTWIKKELING

Het onderwijs in het algemeen in Nederland en het onderwijs aan het Stella Maris College in het bijzonder, is goed onderwijs. Daarom hebben wij voor onze kinderen het Stella Maris College gekozen.
Maar wat goed is kan altijd beter. De samenleving verandert, de eisen op het vlak van kennis en kunde die aan onze kinderen gesteld zullen worden, zullen niet dezelfde zijn als toen wij gingen studeren en werken. Daarom denken wij dat het onderwijs ook moet meegroeien en hierop inspelen.

Binnen het team leraren van het Stella Maris is men druk bezig te onderzoeken wat anders moet, wat haalbaar is, wat onze kinderen beter op hun toekomst kan voorbereiden. Er worden plannen gemaakt voor een ingrijpende onderwijsinnovatie.
Het nieuwe onderwijs zal uitgaan van 3 leidende principes:

Een: Er moet ruimte komen voor individuele leerroutes en maatwerk: hoe kunnen wij de talenten van elk kind optimaal naar voren laten komen. Is er meer mogelijkheid voor verbreding en versnelling? Zou het niet beter zijn als een leerling een vak kan afsluiten op het voor hem/haar hoogst haalbare niveau, zo krijgt een leerling bv een diploma met met vakken op havo- en vmbo tl niveau; of op havo- en vwo niveau.

Twee: Van losse vakken naar integratie en samenhang: nu doen kinderen op losse onderdelen kennis op, maar later moeten zij dit altijd in samenhang met andere kennis toepassen. Door bijvoorbeeld leerstof in grotere thema's aan te bieden begrijpt een kind eerder de samenhang tussen vakken en leert een kind beter kennis  toe te passen.

Drie: Toekomstrelevant onderwijs : kinderen leren makkelijker, zij leren meer en met meer plezier als ze snappen waar al die kennis voor nodig is. De school wil ze zo goed mogelijk uitrusten voor het vervolg onderwijs en hun latere werk. Een concreet voorbeeld: in Limburg biedt  de Euregio extra kansen. Het onderwijs moet de kinderen dan wel in staat stellen  gebruik te maken van die extra kansen. Men onderzoekt dus of het mogelijk is om niet alleen versterkt Engels te bieden maar bijvoorbeeld ook versterkt  Frans en Duits.

Dit is slechts een korte beschrijving van wat er leeft binnen het onderwijsteam van het Stella Maris College. Er wordt met veel creativiteit en passie over de veranderingen nagedacht. Maar men is zich er ook van bewust dat het goede dat er nu is niet verloren moet gaan. Men wil dat vernieuwingen breed gedragen worden. Daarom is het belangrijk dat de ouders en de leerlingen ook meedenken en meepraten: creatief, maar ook kritisch waar nodig.

De ouderraden van het Stella Maris locatie Meerssen en locatie Valkenburg willen graag meedoen. Maar dat is niet genoeg. Er moet een bredere groep ouders zijn die deze uitdaging samen met school wil aangaan. Daarom willen wij een oudergroep onderwijsvernieuwingen oprichten.

Spreekt u dit aan? Kom dan op maandag 2 maart om 19.30 naar locatie Meerssen. De schoolleiding geeft u dan meer informative over de onderwijsontwikkeling. Ook is er meer informatie te vinden op de website van het innovatieve network RCE Rhine Meuse, waar het Stella Maris College in participeert: www.rcerm.eu 

Na de informatieronde is er ruimte voor het stellen van vragen en is er de mogelijkheid u op te geven voor deelname aan de oudergroep onderwijsvernieuwing.

I.v.m. de organisatie van deze avond willen wij graag weten hoeveel ouders er komen. U kunt zich aanmelden via volgende link: 

Ouderavond

De eerste bijeenkomst van de oudergroep onderwijsvernieuwing is op dinsdag 7 april 2015 om 19.30 uur te Meerssen.

Met vriendelijke groet,

Dirk Varendonk,
voorzitter ouderraad Meerssen

Leon Gubbels,
voorzitter ouderraad Valkenburg

Nieuwsarchief