Stella Maris College is begaafdheidsprofielschool


Onderwijs op maat voor hoogbegaafde leerlingen
Het Stella Maris College is actief lid van de Vereniging Begaafdheidsprofielscholen (BPS) en sinds 1 juni 2015 gecertificeerd. Het hoogbegaafdenbeleid vormt de basis voor de onderwijsinnovatie die de school zich ten doel stelt voor alle kinderen.

Hoogbegaafde leerlingen hebben onderwijs nodig dat bij hen past. Het Stella Maris College heeft daarom een gecombineerde aanpak ontwikkeld, ter voorkoming van verveling en onderpresteren bij hoogbegaafde leerlingen. Deze aanpak bestaat enerzijds uit persoonlijke begeleiding door geschikte docenten en anderzijds uit individuele onderwijsaanpassingen.  

In dit kader krijgt elke hoogbegaafde leerling een persoonlijke tutor. Deze begeleidt de leerling tot aan het eindexamen. De tutor overlegt regelmatig met de leerling over diens welzijn, discipline en structuur en maakt hem ook bewust van de beschikbare kansen en ontwikkelruimte.

Verder krijgt de leerling de mogelijkheid om, in overleg met zijn tutor, keuzes te maken in zijn studieprogramma, zoals verbreding, verdieping, individuele versnelling en het volgen van denklessen.


Verder door versnellen, verbreden, verdiepen en persoonlijke begeleiding
Op het Stella Maris College kunnen hoogbegaafde leerlingen versnellen door eerder eindexamen te doen in één of meer vakken. Ook kunnen zij kiezen voor een breder lespakket of dieper op bepaalde stof ingaan, middels extra-curriculaire activiteiten zoals debatlessen, internationalisering of de masterclass creatief schrijven. Ook kunnen zij al tijdens hun middelbare schooltijd onderwijs volgen aan Maastricht University en Universiteit Hasselt. De persoonlijke tutor begeleidt de leerling steeds in zijn leerproces, waarbij zelfreflectie een belangrijke rol speelt.

Bent u benieuwd naar de conclusies van de audit van de vereniging BPS? <>

Stella Maris College gecertificeerd als Begaafdheidsprofielschool
Op 31 maart 2015 werd het Stella Maris College geauditeerd door een commissie van de vereniging Begaafdheidsprofielscholen (BPS). Het resultaat was de erkenning van onze school als Begaafdheidsprofielschool, één van de 27 middelbare scholen van Nederland met dit certificaat (per 1 juni 2015).

Bij de audit onderzocht een commissie, bestaande uit twee bestuursleden van de vereniging, een rector, een docent en twee leerlingen, onze school. Zij voerden gesprekken met directie, docenten, ouders en leerlingen. De twee leerlingen bezochten ook een aantal lessen. De commissie gaf ons de volgende feedback (is letterlijk overgenomen uit het eindverslag):
•    In het algemeen valt op hoe secuur het hoogbegaafdenbeleid in alle documenten is vastgelegd.
•    Het management heeft een duidelijke visie ten aanzien van hoogbegaafde (HB) leerlingen. De groep HB-leerlingen groeit, de docenten zijn steeds meer betrokken bij de individuele behoeften van HB- en andere leerlingen.
•    Scholing van docenten heeft prioriteit. Iedereen op school krijgt steeds meer zicht op wat HB-leerlingen nodig hebben.
•    De betrokkenheid van vakdocenten bij het HB-beleid is beperkt: de begeleiding van de HB-leerlingen en dat wat deze leerlingen buiten of naast de lessen doen lijkt bij een aantal docenten een traject te zijn dat gescheiden is van de ‘gewone’ vak lessen. Tutoren lossen veel op.
•    De docenten werken over het algemeen met overtuiging mee aan het welbevinden van de HB-leerlingen op school, maar zijn er in hun eigen lessen niet altijd actief mee bezig.
•    Tutoren houden van hun taak en zien resultaten van hun inspanningen. Dat motiveert.
•    Het blijft zoeken om onderpresteren te voorkomen.
•    Het blijft ook de taak van de tutoren om collega's te informeren. Wat goed is voor HB-leerlingen is goed voor alle leerlingen. Het HB-project werkt als een olievlek.
•    Met de groei van het aantal HB-leerlingen zullen er in de toekomst meer tutoren nodig zijn. Daar moet tijdig op worden ingespeeld.
•    Tutoren hebben niet altijd de tijd die ze zouden willen hebben voor hun leerlingen.
•    Het contact tussen ouders en school is goed. Zij voelen zich gezien en zijn blij dat hun kind(eren) hier op school zitten.
•    Leerlingen zijn hier gelukkig. Het tutorschap is een mooi instrument. Ze genieten van vrijheid, openheid en laagdrempeligheid. Denklessen en lessen 'leren leren' zijn meestal nuttig. De aparte pauzes worden gewaardeerd om hun rust.

Aanbevelingen
1.    Wees waakzaam. Er is veel goed. Borgen is belangrijk in perioden van groei en veranderingen.
2.    Investeer in tutoren en docenten. Kijk naar wat mogelijk is om differentiatie binnen de klas door te voeren.
3.    Communiceer de inhoud van de denklessen en lessen 'leren leren' beter met vakdocenten. Zij kunnen daar in de les op teruggrijpen.
4.    Praat met leerlingen over de tutor. Ze hebben nog wel ideeën.
5.    Denk na over een leerlingenraad, ook al staat de deur van de directeur voor HB leerlingen open.

Eindoordeel
De commissie adviseert het bestuur van de vereniging BPS het Stella Maris College het predicaat Begaafdheids Profiel School te verlenen.

Nieuwsarchief