Help een Handje met je Voetje

Help een handje met een voetje kent een lange historie en is op initiatief van mvr.Gommers, oud docente aan de Mavo Koningin Gerberga, ooit een keer gestart als hulpverleningsproject aan een opstartende Highschool in Kerala, India. Met als contact en initiatiefondersteuner in de persoon van bisschop Thomkozi aldaar, heeft mvr.Gommers weten te bereiken dat mede door de latere voortzetting het projekt aldaar tot een goed einde is gebracht. In een later stadium als de hele actie in handen is van mvr.Jaspers, geruggesteund door een enthousiaste werkgroep, worden er meerdere sponsorprojekten opgenomen.

Sinds de fusie in 1994 is de actie door de scholengemeenschap Stella Maris College Meerssen-Valkenburg overgenomen en vindt jaarlijks plaats op de vrijdag voor Carnaval. De actiegroep wordt gevormd door de leerlingen van de klasssen 1 en 2 en wordt op touw gezet door een trouwe groep medewerkers, die bestaan uit leden van het onderwijzend team, het onderwijs ondersteunend personeel, de ouderraad en enkele belangeloos meewerkende leden zoals stagiaires en zelfs carnavalsvereniging "De Aanhawwersj".

De overkoepelende filosofie achter de sponsoractie is dat er projecten opgenomen zijn die werken aan primaire zaken in ontwikkelingsgebieden, zoals kinderopvang, onderwijs, scholingsprojecten en huisvesting. De sponsordoelen worden geacht actief deel te nemen aan de informatieverstrekking aan de leerlingen tijdens de lessen, waarbij voornamellijk het vak levensbeschouwing ondersteund dient te worden.

Klik op deze LINK en zie verder de gegevens bij de knop: sponsoring